Regulacje określające zasady funkcjonowania placówki dla maluchów nie muszą być uzgadniane z organem wykonawczym gminy, bo takiego wymogu nie przewidują przepisy ustawy żłobkowej.
Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lubelskiego, który stwierdził nieważność części uchwały rady gminy Stanin w sprawie utworzenia gminnego żłobka oraz nadania mu statutu. Zastrzeżenia wojewody dotyczyły jednego zapisu, który się w niej znalazł. Wskazywał on, że strukturę organizacyjną oraz zasady działania żłobka określa regulamin organizacyjny, który jest zatwierdzany przez wójta. Zdaniem organu nadzoru taka regulacja nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach, a zatem została podjęta bez podstawy prawnej.
Wojewoda podkreślił, że wójta do działania w tej materii nie upoważnia ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157). Zgodnie bowiem z jej art. 21 ust. 1 organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny, który jest nadawany przez dyrektora żłobka lub kierownika klubu dziecięcego. Kompetencji wójta do uzgadniania treści regulaminu nie można wywieźć również z art. 54 ustawy żłobkowej. Przepis ten przewiduje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym lub dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Jednak w ocenie wojewody to uprawnienie nie jest równoznaczne z wymogiem uzgadniania lub akceptowania zasad funkcjonowania żłobka, liczby etatów w jego strukturze organizacyjnej oraz zadań poszczególnych stanowisk.
Ponadto wojewoda stwierdził, że wprawdzie wójt jako organ wykonawczy posiada pewne kompetencje w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, ale wynikają one ze stosunku służbowego oraz jego pozycji ustrojowej w gminie.
Co istotne, wywodzą się one wprost z przepisów rangi ustawowej, a nie uchwały podejmowanej przez radnych. Organ nadzoru dodał też, że w sferze uprawnień wójta znajduje się zatrudnianie i zwalnianie kierowników oraz udzielanie im upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych. Nie należy do niej natomiast działalność jednostek organizacyjnych.
Dlatego wszelkie ograniczenia w wypełnianiu przez kierownika obowiązków powinny wynikać z określonych unormowań prawnych, a takich w ustawie żłobkowej nie ma.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.489.2016 wojewody lubelskiego z 5 stycznia 2017 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia