W związku z reformą oświaty i przekształceniem sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało projekt rozporządzenia dostosowującego wymagania wobec kwalifikacji nauczycieli.

Do tej pory posiadanie tytułu licencjata umożliwiało wykonywanie zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych. Z kolei absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli mogli pracować również w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku posiadania tytułu magistra, nauczyciel mógł pracować we wszystkich typach szkół.

Po wejściu reformy w życie, nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej będzie musiał posiadać:

1. ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem i posiadać przygotowanie pedagogiczne, lub

2. Studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł ten wymienia standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uwzględniają one:
a) kwalifikacje absolwenta,
b) przedmioty kształcenia pedagogicznego, w tym w zakresie wychowania,
c) przygotowanie do nauczania dwóch przedmiotów (rodzajów zajęć),
d) przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, w tym wykorzystanie
jej w wyuczonych specjalnościach,
e) naukę języka obcego w wymiarze zajęć umożliwiającym uzyskanie zaawansowanej
znajomości języka obcego,
f) czas trwania studiów oraz wymiar i sposób organizacji praktyk,
g) treści programowe i wymagane umiejętności
3. Studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi, lub
5. Zakład kształcenia nauczycieli na kierunku (specjalności) innym niż wyżej wymienione oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu

Dodatkowo w klasach I-III będzie mogła pracować osoba, która ukończyła:

1. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym