Radni nie mogą uzależniać przyznania pieniędzy za osiągnięcia w nauce od oceny z zachowania. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielopolskiego. Dotyczyło ono uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, którą podjęła Rada Miejska w Krobi.
Zastrzeżenia wojewody wzbudził zapis, że to, czy uczeń otrzyma stypendium za wyniki w nauce, zależy od uzyskania co najmniej dobrej oceny z zachowania. Tymczasem w świetle uregulowań art. 90t ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 4 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) jedynym dopuszczalnym kryterium przyznania pomocy na wspieranie edukacji dzieci i młodzieży są ich uzdolnienia. – Rada nie może więc wprowadzać żadnych dodatkowych kryteriów – stwierdza Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski.
Powołuje się przy tym na stanowisko WSA w Poznaniu. Ten w wyroku z 5 maja 2016 r. (sygn. akt IV SA/Po 207/16) orzekł, że „nie można uzależniać przyznania pomocy od oceny z zachowania. Przepis ustawy o systemie oświaty nie wskazuje na inne kryteria czy też cechy, które pozwalałyby na rozróżnienie uczniów. Jedynie kategoria bycia uczniem uzdolnionym, posiadającym konkretne osiągnięcia i wyniki w nauce powinna stanowić podstawę do wsparcia jego edukacji. Szczegółowe warunki udzielania stypendium powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić pomoc uczniom uzdolnionym bez ich różnicowania według innych warunków niż określone w ustawie”.
To nie koniec zastrzeżeń wojewody do podjętej przez radnych w Krobi uchwały. Uznał też, że gmina niezgodnie z przepisami ustaliła zasady ubiegania się o stypendia za wybitne osiągnięcia w kulturze. Z przepisów wynika bowiem, że świadczenia te powinny być kierowane do wszystkich osób, członków wspólnoty samorządowej, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Tymczasem postanowienia regulaminu skierowane są wyłącznie do uczniów. Oznacza to, że radni w sposób nieuprawniony ograniczyli krąg podmiotów, które mogłyby otrzymać to świadczenie.
Wojewoda unieważnił więc uchwałę w całości.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 19 grudnia 2016 r. NR KN-I.4131.1.507.2016.16.