Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Trybunału Konstytucyjnego - 12 lutego 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał rozpozna wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczący zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej oraz nowego modelu egzaminu adwokackiego.

Co zbada Trybunał?

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 konstytucji;

2) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3 powyższej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej, z art. 17 ust. 1 konstytucji;

3) art. 68 ust. 3 pkt 5 i art. 78a ust. 4 pkt 6 powyższej ustawy z art. 2 konstytucji;

4) art. 66 ust. 1 pkt 5 powyższej ustawy z art. 2 i art. 17 ust. 1 konstytucji;

5) art. 77a, art. 78 ust. 1, 3, 4, 8, 9 i 15, art. 78d, art. 78e i art. 78h powyższej ustawy z art. 17 ust. 1 konstytucji.

Naczelna Rada Adwokacka protestuje

Jak czytamy na stronie Trybunału Konstytucyjnego – Naczelna Rada Adwokacka kwestionuje dwa rozwiązania wprowadzone ustawą z 20 lutego 2009 roku.

Mimo szerokiego zakresu nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, ustawodawca utrzymał zasadę, że podstawową drogą do zawodu adwokata jest aplikacja adwokacka zakończona egzaminem adwokackim.

Jednocześnie wprowadził od tej zasady dalsze (w porównaniu z istniejącymi wcześniej) wyjątki i modyfikacje.

Zdaniem NRA, regulując zasady wpisu niektórych osób na listę adwokatów bez obowiązku odbycia aplikacji zakończonej egzaminem adwokackim oraz określając niektóre warunki przystąpienia do egzaminu adwokackiego osób bez aplikacji, ustawodawca wykroczył poza standard konstytucyjny w zakresie poprawności legislacyjnej przyjętych rozwiązań.

Nie uwzględnił również wymogów wynikających z konstytucyjnej zasady sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata przez samorząd zawodowy.

Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, wprowadzony do ustawy prawo o adwokaturze nowy model egzaminu adwokackiego, nie zapewnia prawidłowej weryfikacji umiejętności osób, które przystępują do tego egzaminu. Według NRA istotną przeszkodą przy weryfikowaniu umiejętności aplikanta jest np. rezygnacja z części ustnej egzaminu adwokackiego.

Uniemożliwia to bowiem sprawdzenie umiejętności adwokata na różnych polach, m.in. budowania narracji wypowiedzi czy odwoływania się do posiadanej wiedzy prawniczej.

Dokonanie podziału kompetencji pomiędzy Ministra Sprawiedliwości i samorząd zawodowy wkracza w sposób niedozwolony w konstytucyjnie zagwarantowany zakres pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego - podkreśla NRA.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie trybunal.gov.pl