Minister Sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r.

Pytania i zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1. adwokat Małgorzata Gruszecka
2. sędzia dr Jolanta Grzegorczyk
3. sędzia Henryk Komisarski
4. adwokat Sławomir Krześ
5. sędzia dr Wojciech Stachurski
6. sędzia Jan Szachułowicz
7. adwokat dr Agnieszka Zemke – Górecka
8. adwokat Jerzy Zięba
Powołani w skład zespołów sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Adwokaci zostali oddelegowani przez Naczelną Radę Adwokacką.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 605, z późn. zm.) opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje.

I dzień – test

II dzień – zadanie z zakresu prawa karnego

III dzień – zadanie z zakresu prawa cywilnego

IV dzień – zadanie z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl