Tegoroczne egzaminy adwokackie i radcowskie już się rozpoczęły. Głównym zadaniem egzaminów jest sprawdzenie stopnia przygotowania przyszłych adwokatów i radców prawnych do samodzielnej pracy, wiedzy, umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanych informacji i logicznego formułowania wniosków.

Aplikacja adwokacka:

28 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część pierwsza

W pierwszym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje test składający się z zestawu 100 pytań. Czas trwania pierwszej części egzaminu adwokackiego wynosi 100 minut. Zdający zakreśla jedną z trzech odpowiedzi, ale nie może zmienić zaznaczonej opcji.

Reklama

29 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część druga (zadanie z zakresu prawa karnego)

Zdający będą mieli za zadanie przygotowanie aktu oskarżenia, apelacji lub opinii prawnej w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

Reklama

Czas na rozwiązanie tego zadania wynosi 360 minut.

30 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część trzecia (zadanie z zakresu prawa cywilnego)

Uczestnicy będą musieli przygotować pozew, napisać apelację lub sporządzić opinię prawną w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

Tutaj, podobnie jak wyżej – czas na wykonanie tego zadania wynosi 360 minut.

31 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część czwarta i piąta (zdający rozwiązuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego)

Czwarta część egzaminu będzie polegała na przygotowaniu umowy, pozwu, wniosku lub apelacji bądź też na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Ostatnia część to napisanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, albo sporządzenie opinii prawnej w oparciu o zaistniały stan faktyczny.

Zdający na tę część egzaminu mają 480 minut.

Aplikacja radcowska:

28 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część pierwsza

W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje test składający się z zestawu 100 pytań. Czas trwania pierwszej części egzaminu radcowskiego wynosi 100 minut. W teście podano trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. Warto dodać, że niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.

29 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część druga (zadanie z zakresu prawa karnego)

Zadaniem zdających będzie przygotowanie aktu oskarżenia, apelacji lub opinii prawnej w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.

30 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część trzecia (zadanie z zakresu prawa cywilnego)

Uczestnicy będą musieli przygotować pozew,wniosek, napisać apelację lub sporządzić opinię prawną w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

Zdający mają 360 minut na uporanie się z zadaniem.

31 sierpnia 2012 r. - godz. 10.00 - część czwarta i piąta (zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego)

Czwarta część egzaminu to przygotowanie w zależności od przedstawionego stanu faktycznego: umowy, pozwu, wniosku, apelacji lub sporządzenie opinii prawnej.

Piąta część będzie obejmowała przygotowanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego albo sporządzenie opinii prawnej w oparciu o zaistniały stan faktyczny.

Na rozwiązanie tych zadań przewidziano 480 minut.

W przypadku obu egzaminów można korzystać z własnego sprzętu komputerowego – oczywiście możliwość ta nie dotyczy I części (testowej).