Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się lista lektur dla osób, które w dniach od 4 do 6 września przystąpią do egzaminu notarialnego. Spis obowiązujących aktów prawnych jest znacznie dłuższy niż w przypadku pozostałych aplikacji.

Wiedza przyszłych notariuszy będzie weryfikowana w oparciu o lektury wymienione na stronie ministerstwa. Stoi przed nimi trudne zadanie, ponieważ kandydatów obowiązuje 67 aktów prawnych.

Dla porównania: osoby zdające egzamin adwokacki muszą znać 55 aktów, zaś kandydaci podchodzący do egzaminu radcowskiego – 45.

Na podstawie art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
(Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny:

Reklama

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych,
5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
6. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.,
7. ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
8. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
9. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
10. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
11. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
14. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
15. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
16. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
17. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
18. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
19. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
20. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
21. ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
22. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
23. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
24. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
25. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
26. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
27. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
28. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
29. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
30. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
31. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
32. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
33. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
34. ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
35. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
36. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
37. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
38. uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
39. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
40. ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
41. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
42. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
43. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
44. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
45. ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie,
46. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
47. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
48. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe,
49. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
50. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
51. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
52. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
53. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
54. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
55. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
56. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
57. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
58. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
59. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
60. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym,
61. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego,
62. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
63. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
64. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
65. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
66. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn,
67. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ze spisu lektur, zgodnie z decyzją Przewodniczącego zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny - wykreślony został punkt dotyczący ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://ms.gov.pl/