Ponowne sprawdzenie egzaminu przez tą samą osobę nie jest sprawiedliwe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Aplikantka adwokacka otrzymała negatywną ocenę z egzaminu adwokackiego, z prawa karnego.
Nie zgadzała się z tym wynikiem i wniosła skargę do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości. Praca została zwrócona do ponownego sprawdzenia, ale i tym razem wynik był negatywny. Oceny dokonali jednak ci sami egzaminatorzy.
Zgodnie z prawem o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188 ze zm.), oceny dokonują niezależnie od siebie dwaj egzaminatorzy, jeden wskazany przez ministra sprawiedliwości, a drugi przez Naczelną Radę Adwokacką. Każdy z nich wystawia ocenę cząstkową, których średnia stanowi wynik ostateczny.
Korporacja przekonywała, że pracę aplikantki sprawdzały osoby o wysokich kwalifikacjach z prawa karnego.
Jednym z egzaminatorów był sędzia sądu okręgowego, a drugim adwokat. Aplikantka dostrzegła jednak, że sędzia po ponownym sprawdzeniu egzaminu sporządził opinię, która powielała poprzednią, dodając jedynie kolejną uwagę na końcu.
Jednocześnie złożył on pisemne wyjaśnienie, iż pierwotna opinia była sporządzona samodzielnie i niezależnie od pracy drugiego oceniającego. Aplikantka miała jednak wątpliwości, czy sędzia i adwokat nie konsultowali się w toku dokonywania oceny, a także czy jej pracy nie powinien sprawdzić inny egzaminator. Wniosła więc do sądu skargę na uchwałę komisji egzaminacyjnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę. Stwierdził, że przepisy ustawy korporacyjnej mają na celu zagwarantowanie pełnego obiektywizmu przy wystawianiu ocen. Egzaminatorzy powinni więc formułować wnioski samodzielnie, bez konsultacji czy uzgodnień.
Nie jest dopuszczalna zatem sytuacja, w której jeden z nich w ocenie końcowej sprawdzanej pracy wykorzystuje treść poprzedniej opinii. W takim przypadku zostało naruszone prawo aplikantki do niezależnej, a więc autonomicznej, samodzielnej, niezawisłej kontroli jej pracy.

Wyrok WSA w Warszawie z 28 czerwca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 573/12.