Wnioski o pożyczki z pieniędzy pochodzących z unijnej perspektywy 2014–2020 można składać już od kilku tygodni. Zgodnie z umową podpisaną przez BGK z zarządem województwa wielkopolskiego do rozdysponowania do grudnia 2023 roku jest 608 mln zł. Z tej kwoty 517 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych, 91 mln zł wyłożą pośrednicy finansowi. To u nich przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne pieniądze. Pod koniec września lista pośredników liczyła pięć podmiotów, ale BGK jest w trakcie negocjowania umów z kolejnymi.

Dotychczas uruchomione zostały dwa instrumenty finansowe: mikropożyczka i pożyczka rozwojowa. W najbliższym czasie pojawią się następne produkty: jeszcze jeden rodzaj pożyczki, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli pozyskać nawet do 2 mln zł. Uruchomione zostaną także poręczenia, ułatwiające dostęp do kredytu firmom nieposiadającym odpowiedniego majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie pod zaciągane zobowiązania.

Już od kilku tygodni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o mikropożyczkę, w ramach której można ubiegać się o 100 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są dla mikro i małych firm, a także dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność (w momencie składania wniosku przedsiębiorca musi być zarejestrowany). Maksymalny okres kredytowania ustalony został na pięć lat. Możliwa jest 6-miesięczna karencja w spłacie pożyczki, ale w tym czasie trzeba spłacać odsetki. Przerwa w obsłudze zadłużenia nie zmienia jednak ostatecznego terminu jego spłaty.

Dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na zagospodarowanie nieco większego kapitału, przeznaczona jest pożyczka rozwojowa. W tym przypadku można ubiegać się o kwotę od 100 do 500 tys. zł, nawet na siedem lat. Również możliwa jest półroczna przerwa w spłacie kapitału. Z pożyczki rozwojowej skorzystać mogą nie tylko najmniejsze przedsiębiorstwa, ale również średnie firmy. Unijna definicja mówi, że tego rodzaju firma zatrudnia mniej niż 250 osób, a jednocześnie roczny obrót nie przekracza równowartości 50 mln euro lub wartość jej aktywów jest mniejsza niż 43 mln euro. W polskich warunkach oznacza to, że z pożyczki rozwojowej mogą skorzystać nawet relatywnie duże przedsiębiorstwa.

Obydwa produkty oferowane są w ramach unijnego programu Jeremie 2. Pożyczki różnią się maksymalną wielkością możliwego do pozyskania kapitału i okresem finansowania, ale pozostałe ich warunki są takie same.

– Hasło fundusze europejskie działa na przedsiębiorców. Dodatkowo JEREMIE to już uznana marka, do której firmy mają zaufanie. Ani my ani inni pośrednicy nie mają problemów z rozdysponowaniem kapitału – mówi Wojciech Wnętrzarski, koordynator funduszy europejskich w województwie wielkopolskim z Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG. Agencja jest jednym z pośredników finansowych, który podpisał umowę z BGK. W województwie wielkopolskim (AGROREG działa także w dolnośląskim) opiewa ona na 8 mln zł, a razem z własnymi środkami pośrednik będzie miał do rozdysponowania ponad 9 mln zł.

Nazwa JEREMIE jest już przedsiębiorcom znana, bo inicjatywa pod tą nazwą funkcjonowała w poprzedniej unijnej perspektywie budżetowej 2007–2013.

Zasady korzystania z pieniędzy są podobne jak w poprzednich latach, chociaż występują też pewne różnice. W ubiegłej perspektywie z programu JEREMIE przedsiębiorcy mogli skorzystać tyko w ramach pomocy de minimis. To oznaczało, że jeśli działali w jednej z branż wykluczonych z tego rodzaju wsparcia unijnymi przepisami (np. w rolnictwie, rybołówstwie, transporcie drogowym), z preferencyjnego finansowania nie mogli skorzystać. Zamkniętą drogę do pieniędzy mieli także, jeśli wykorzystali już limit pomocy de minimis (200 tys. euro w ciągu trzech lat w przypadku większości firm i 100 tys. w przypadku przedsiębiorstw trudniących się transportem drogowym towarów). W obecnej perspektywie jest inaczej – z Jeremie 2 można korzystać w ramach pomocy de minimis, jeśli firma ubiega się o finansowanie na preferencyjnych zasadach. Ale może także pożyczyć pieniądze na warunkach rynkowych, poza pomocą de minimis. Warunki rynkowe oznaczają, że oprocentowanie kredytu wynosi 2,83 proc. Z jego udzieleniem nie wiążą się dodatkowe koszty. W komercyjnym banku koszt pozyskania kapitału jest przynajmniej dwa razy wyższy.

Z pożyczania pieniędzy na preferencyjnych zasadach, co oznacza oprocentowanie na poziomie 1,83 proc., mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 10 osób), start-upy oraz firmy realizujące przedsięwzięcia w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego lub działające na wiejskich obszarach funkcjonalnych. Wielkopolska w bieżącej perspektywie budżetowej ma sześć inteligentnych specjalizacji: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów (w tej specjalizacji mieści się np. części przemysłu rolno-spożywczego, ale także produkcja opakowań dla żywności), wnętrza przyszłości (przede wszystkim przemysł meblarski), przemysł jutra (chodzi np. o wyspecjalizowane technologie, maszyny i urządzenia dla przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego), wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT (np. aplikacje, usługi i systemy informacyjno-komunikacyjne służące poprawie jakości życia) i nowoczesne technologie medyczne. Natomiast termin „wiejskie obszary” funkcjonalne odnosi się do obszarów słabiej gospodarczo rozwiniętych, które wymagają szczególnego wsparcia. W województwie wielkopolskim takich miejscowości, gmin i wsi jest 159.

Za pomocą mikropożyczki lub pożyczki rozwojowej przedsiębiorcy mogą sfinansować wydatki umacniające ich pozycję na rynku i podnoszące konkurencyjność. Będzie można na przykład kupić lub wyremontować maszyny czy pojazdy. Połowę pożyczonych środków można wykorzystać także na zakup majątku obrotowego.

Choć dostęp do finansowania możliwy jest dla szerokiej grupy firm, a za pomocą pozyskanego kapitału można sfinansować różne przedsięwzięcia, nie znaczy to, że każdy może otrzymać pożyczkę. Jednym z warunków pozyskania kapitału jest pozytywna ocena kondycji finansowej firmy ubiegającej się o pieniądze, której dokonuje pośrednik finansowy.

Pośrednicy finansowi działający na terenie województwa wielkopolskiego

● Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG (www.agroreg.pl)

● Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (www.frw.pl)

● Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.warp.org.pl)

● Fundacja Kaliski Inkubator Wspierania Przedsiębiorczości (www.kip.kalisz.pl)

● konsorcjum w składzie ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

● Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

● konsorcjum w składzie Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stroniewww.rpo.bgk.pl