W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła liczba stwierdzonych naruszeń praw chorych. Dotyczą one przede wszystkim kontaktu z lekarzami specjalistami i liczby pielęgniarek.

W 2015 r. Rzecznik Praw Pacjenta skierował 404 wystąpienia, w ramach których stwierdził naruszenie 538 praw pacjenta. W przypadku 325 wystąpień, które dotyczyły 425 naruszeń poszczególnych praw pacjenta, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych niezwłocznie przyjęły do realizacji wnioski RPP.

Dokonując oceny, w jakim stopniu prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych było przestrzegane w 2015 r., trzeba wziąć pod uwagę dane dotyczące stwierdzonych przez Rzecznika naruszeń tego prawa pacjenta, a także opisane w dalszej części sprawozdania kluczowe obszary i inicjatywy Rzecznika wpływające na to prawo pacjenta.

Na co zwrócił uwagę rzecznik? Jedną z najbardziej palących spraw jest wyżywienie pacjentów w szpitalach. Zdaniem RPP obecnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują szczegółowych kwestii żywienia Pacjentów. Za każdą formę żywienia odpowiedzialni są kierownicy podmiotów leczniczych. Posiłki bardzo często nie uwzględniają indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentów (np. wiele leków przyjmowanych przewlekle może wpływać na wchłanianie i trawienie różnych składników pokarmowych oraz pogarszać stan odżywiania). Rzecznik skierował wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie niezadawalającej jakości żywienia w podmiotach leczniczych, wykonujących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Sprawie ma również przyjrzeć się Ministerstwo Zdrowia.

O historiach młodych lekarzy przeczytasz tu >>>

Palącym problemem jest niewystarczająca liczba pielęgniarek i lekarzy specjalistów. Największe braki dotyczą w następujących specjalnościach lekarskich: pediatria, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, diabetologia, genetyka kliniczna, medycyna rodzinna, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, alergologia oraz geriatria. Wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na tysiąc mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem dla Polski w roku 2013 r. wyniósł 5,4. Wśród 16 wybranych krajów wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim miejscu i wskazuje na ograniczony w znacznym stopniu dostęp do świadczeń pielęgniarskich (w Szwajcarii przedmiotowy wskaźnik wynosi 16, w Danii 15,4, Norwegii 14,4, a w Niemczech 11,3).

Dodatkowo średnia wieku lekarzy i pielęgniarek systematycznie wzrasta.

Liczba stwierdzonych naruszeń prawa do świadczeń zdrowotnych, a także charakter wskazanych poniżej obszarów, w których Rzecznik podjął działania systemowe, wskazują, że przestrzeganie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest dalece niewystarczające i wymaga dalszej pilnej poprawy.

Szczególny problem w dostępie do świadczeń medycznych odczuwają osoby otyłe. Więcej na ten temat pisaliśmy tu >>>

Na szczególną uwagę rzecznika zwróciła sytuacja niedofinanoswania opieki psychiatrycznej i stan sanitarny szpitali psychiatrycznych.

Do pozostałych problemów, na które zwrócił uwagę Rzecznik należą m.in. niedofinansowanie opieki medycznej, brak standardów w leczeniu onkologicznym, ograniczenia w dostępie do opieki psychologicznej dla kobiet po poronieniach i ograniczenia w dostępie do żywienia dojelitowego.