O zmianach w wynagradzaniu pracowników na zwolnieniu lekarskim mówi się od pewnego czasu. Rząd zapowiada nowy sposób finansowania pobytu na L4, który może wejść w życie jeszcze w obecnej kadencji. Pod uwagę brane są dwie opcje wysokości wynagrodzenia chorobowego. Która z nich jest bardziej prawdopodobna?

Zmiany w L4. Rząd planuje rewolucję w zwolnieniach lekarskich

Rząd przygotowuje istotne nowości w zasadach wynagradzania pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim (L4). Dotychczas pracownicy otrzymywali 80 proc. wynagrodzenia podczas choroby, co często skłaniało ich do przychodzenia do pracy mimo złego stanu zdrowia.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała, że rozważane są nowe propozycje, które mogą zwiększyć wysokość wynagrodzenia. Pod uwagę brane są dwie opcje:

 • płatność 90 proc. wynagrodzenia
 • płatność 100 proc. wynagrodzenia.

Skąd ten pomysł? Zmiany mają na celu zniwelowanie karania zarówno pracowników, jak i pracodawców za niezdolność do pracy spowodowaną chorobą.

Kto zapłaci za L4? Przeniesienie finansowania zwolnień na ZUS

Jednym z głównych punktów propozycji jest przeniesienie finansowania zwolnień lekarskich na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od pierwszego dnia choroby. Obecnie pracodawca pokrywa koszty wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia), co generuje dodatkowe obciążenia finansowe i organizacyjne.

Przeniesienie tego obowiązku na ZUS ma zlikwidować konieczność poszukiwania zastępstwa przez pracodawców oraz ułatwić pracownikom korzystanie z pełnego wynagrodzenia podczas choroby. Jak podkreśla minister Dziemianowicz-Bąk, obecnie zarówno pracownik, jak i pracodawca ponoszą konsekwencje finansowe związane z chorobą, co negatywnie wpływa na efektywność pracy i zdrowie pracowników.

Ile będą kosztować zmiany w zwolnieniach?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi obecnie szeroko zakrojone analizy skutków finansowych proponowanych zmian. Rozważane są różne warianty prawne, uwzględniające m.in. stopień obciążenia składkami na ubezpieczenie chorobowe, które obecnie w całości są opłacane przez pracowników.

Dla pracowników kluczowe jest, aby nowe regulacje nie pogłębiały ich obciążeń finansowych, ale jednocześnie przynosiły korzyści w postaci wyższego wynagrodzenia podczas choroby. Planowane zmiany będą szeroko konsultowane z przedstawicielami pracodawców i pracowników.

Zwolnienie lekarskie 2024. Podstawowe informacje

Zwolnienie lekarskie, zwane również zaświadczeniem lekarskim, to oficjalny dokument wystawiany przez lekarza, który potwierdza, że dana osoba jest niezdolna do pracy z powodu choroby lub innego stanu zdrowotnego.

Zwolnienie lekarskie pełni kilka kluczowych funkcji:

 • Potwierdzenie niezdolności do pracy: informuje pracodawcę, że pracownik jest czasowo niezdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
 • Podstawa do wypłaty świadczeń: w przypadku choroby pracownik może mieć prawo do zasiłku chorobowego, który jest wypłacany na podstawie zwolnienia lekarskiego.
 • Ochrona pracownika: pracownik na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przed zwolnieniem z pracy z powodu nieobecności spowodowanej chorobą.

Zwolnienie lekarskie może być wystawione na różne okresy, w zależności od stanu zdrowia pacjenta i decyzji lekarza. W Polsce zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane przez lekarzy na podstawie wizyty w gabinecie lekarskim, a także w niektórych przypadkach na podstawie telekonsultacji.

Rodzaje zwolnień lekarskich

Ze względu na czas trwania niezdolności do pracy wyróżniamy:

 • zwolnienia krótkoterminowe: zazwyczaj obejmują okres do 7 dni
 • zwolnienia długoterminowe: mogą trwać kilka tygodni lub nawet miesięcy, w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o otrzymanym zwolnieniu lekarskim i dostarczyć odpowiedni dokument w określonym terminie. Pracodawca z kolei musi respektować zwolnienie lekarskie i nie może wymagać od pracownika pracy w czasie jego obowiązywania.

Ile płatne jest L4? Tyle dostaniesz na zwolnieniu lekarskim

Obecnie wysokość wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim, tzw. L4, zależy od kilku czynników, takich jak długość zwolnienia oraz powód niezdolności do pracy. Poniżej przedstawiam główne zasady dotyczące płatności L4:

Pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia) w roku kalendarzowym:

 • pracownik otrzymuje 80 proc. swojego wynagrodzenia.
 • wynagrodzenie to wypłacane jest przez pracodawcę.

Od 34. dnia (lub 15. dnia w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia) niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym:

 • pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
 • standardowo zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

100 proc. wynagrodzenia przysługuje w przypadkach:

 • niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • choroby w czasie ciąży
 • choroby spowodowanej poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz w okresie poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

Pensja na chorobowym. Przykład obliczeń

Jeśli pracownik zarabia 4000 zł brutto miesięcznie, to:

 • za pierwsze 33 dni choroby otrzyma 80 proc. wynagrodzenia, czyli 3200 zł brutto miesięcznie.
 • od 34. dnia choroby zasiłek chorobowy wynosiłby również 80 proc. podstawy wymiaru, czyli 3200 zł brutto miesięcznie, o ile nie zachodzą przypadki uprawniające do 100 proc. wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że podane wartości są kwotami brutto. Wysokość netto (po odliczeniu podatków i składek) będzie niższa.