Zmiany w opiece koordynowanej, które wejdą w życie od 1 marca 2024 roku, obejmą dodatkowe wymogi raportowania przez placówki POZ, które świadczą usługi w ramach tej opieki. Dotychczasowa praktyka polegała na raportowaniu jedynie głównej przyczyny objęcia pacjenta opieką. Jednak teraz, zgodnie z nowymi regulacjami, placówki te będą zobowiązane również do podawania kodów chorób współistniejących, które wskazują na obecność u pacjenta chorób przewlekłych.

Od 1 marca 2024 roku w opiece koordynowanej nastąpią zmiany w procedurach raportowania. Teraz placówki POZ będą musiały podawać kody chorób współistniejących, co wskazuje na rozpoznaną chorobę przewlekłą u pacjenta. Głównym celem tej zmiany jest usprawnienie procesu rozliczania świadczeń w ramach opieki koordynowanej.

Zmiany raportowania w POZ

Zmiany dotyczące raportowania w opiece koordynowanej wejdą w życie na początku marca. Od tej pory placówki POZ będą zobowiązane do wdrożenia nowego sposobu raportowania w ramach opieki koordynowanej. Będą musiały przekazywać informacje dotyczące wielochorobowości pacjentów objętych tą opieką, poprzez przekazywanie kodów chorób współistniejących, które wskazują na rozpoznaną chorobę lub choroby przewlekłe u pacjenta. Dotychczas placówki te były zobowiązane jedynie do przekazywania informacji o głównej chorobie przewlekłej, która stanowiła przyczynę udzielenia porady lekarskiej.

Te zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącej zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców oraz sposobu ich rejestrowania i przekazywania podmiotom finansującym świadczenia ze środków publicznych. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 lutego.

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana, wprowadzona 1 października 2022 roku, jest modelem świadczenia opieki zdrowotnej, który adresowany jest do pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe i leczonych w placówkach POZ. W ramach tego modelu lekarz pierwszego kontaktu podejmuje kompleksową opiekę nad pacjentem, współpracując ściśle z pielęgniarką POZ, dietetykiem oraz lekarzami specjalistami. Lekarz POZ pełni rolę edukatora, zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem w obszarach takich jak kardiologia, endokrynologia, diabetologia, pulmonologia oraz nefrologia.

Celem wprowadzenia opieki koordynowanej jest poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, poszerzenie zakresu wykonywanych przez lekarza POZ badań diagnostycznych oraz zapewnienie szybkiego dostępu do opieki specjalistycznej. Kluczowym elementem skutecznego leczenia jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej ustalany we współpracy z pacjentem. Dzięki opiece koordynowanej placówki POZ mogą zapewnić kompleksową opiekę pacjentom przewlekle chorym na takie schorzenia jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz astma oskrzelowa.

Zmiana w raportowaniu opieki koordynowanej przez POZ. Co to oznacza?

W rezultacie wprowadzonej zmiany placówki POZ zostaną zobowiązane do uwzględnienia w dokumentacji pacjentów objętych opieką koordynowaną nie tylko głównej choroby, która jest przyczyną leczenia, lecz także kodów wskazujących na choroby współistniejące związane z główną chorobą przewlekłą.

Do realizacji świadczeń w ramach opieki koordynowanej wykorzystywane są dodatkowe środki finansowe od Narodowego Funduszy Zdrowia (NFZ). Dzięki wprowadzonym zmianom w systemie raportowania istnieje potencjał do usprawnienia procesu rozliczania świadczeń, zwiększenia skuteczności monitorowania oraz poprawy efektywności prowadzonego leczenia.