Podmioty świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych mają obowiązek zbierania, gromadzenia i przekazywania jednostce finansującej dane osób korzystających z jej usług.

Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 192 z zm.) reguluje to zagadnienie. Przepisy wskazują, w jaki sposób wykorzystuje się dane pacjentów.

Rejestr świadczeń prowadzony jest w formie elektronicznej. Zakres danych jest bardzo szeroki i zależy od rodzaju udzielonego świadczenia. Najważniejszym zagadnieniem jest dokładne określenie świadczeniobiorcy czyli osoby, która otrzymała pomoc.

Zgodnie z przepisami w rejestrze muszą zostać uwzględnione:
1. identyfikator osoby oraz kod identyfikatora (w przypadku dziecka nieposiadającego nr PESEL należy wskazać identyfikator rodzica lub opiekuna prawnego),
2. unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w razie potrzeby,
3. imię i nazwisko,
4. adres zamieszkania, a jeżeli takiego nie posiada adres miejsca pobytu,
5. numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej,
6. datę urodzenia,
7. płeć,
8. uprawnienie pozwalające na skorzystanie ze świadczenia.