Organy, które zajmują się uznawaniem kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (m.in. samorządy zawodowe, ministerstwa, urzędy), będą musiały przekazywać Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dane o podejmowanych decyzjach.
Tak wynika z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie okresowych informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy. Ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z nim instytucje sprawujące pieczę nad poszczególnymi zawodami będą musiały informować resort o wszelkich zmianach wymogów w profesjach regulowanych (tj. lekarz, położna, farmaceuta). W przypadku ich ustanowienia dodatkowo przekażą widomość o tym, że nowe wymogi nie dyskryminują nikogo ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Organy będą musiały także uzasadnić, czy istnieje konieczność wprowadzenia proponowanych regulacji ze względu na nadrzędny interes społeczny.
Z projektu wynika również, że organy będą musiały przesyłać zestawienia dotyczące wydanych decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, odwołań czy skarg do sądu administracyjnego. Poinformują również, ile osób otrzymało częściowy dostęp do zawodu oraz ile wydano decyzji uznających kwalifikacje po przystąpieniu do testu umiejętności lub odbyciu stażu adaptacyjnego.
Informacje te trzeba będzie przekazywać za pełny rok kalendarzowy w terminie do końca lutego następnego roku. Zebrane przez resort nauki wiadomości będą przesłane następnie do Komisji Europejskiej.
Ponadto dobiegają końca prace nad projektem rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich. Na liście widnieją profesje, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz są związane z edukacją małoletnich lub opieką nad dziećmi.
I tak w przypadku pracowników, którzy utracą prawo do wykonywania zawodu (zostanie ono ograniczone, zawieszone, lub będą go pozbawieni), Polska musi przesłać o nich informację do europejskiej bazy IMI. Mechanizm ostrzegania ma zapobiegać przemieszczaniu się osób do innego państwa członkowskiego w celu wykonywana danego zawodu. Do listy profesji, w przypadku których organy nadzorujące dany zawód będą musiały przesłać ostrzeżenie do IMI, dołączy również higienistka szkolna (w wykazie znajduje się 20 profesji, takich jak nauczyciel, dietetyk czy logopeda).