Leczenie na NFZ przysługuje tym, którzy opłacają składkę zdrowotną. W jakich sytuacjach wygasa prawo do korzystania z usług medycznych bezpłatnie, w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ? Takich sytuacji jest kilka. Szczegóły w artykule.

Leczenie na NFZ. Komu przysługuje?

Konstytucja gwarantuje nam prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze możemy mieć prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków NFZ, świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń w Polsce mają osoby:

 • ubezpieczone obowiązkowo,
 • osoby ubezpieczone dobrowolnie i
 • inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Koniec z leczeniem na NFZ. Kogo dotyczy?

Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ ustaje zazwyczaj wówczas, gdy wygasa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak wówczas, gdy:

 • kończy nam się umowa o pracę
 • kończymy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • przebywamy na urlopie bezpłatnym
 • kończymy naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na studiach
 • mamy zawieszone prawo do renty socjalnej.

Ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego - TERMINY

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie ustaje od razu po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Zazwyczaj dzieje się tak po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę);
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Natomiast, w przypadku osoby, która:

 • ukończyła szkołę ponadgimnazjalną lub została skreślona z listy uczniów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 6 (sześć) miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;
 • ukończyła szkołę wyższą lub została skreślona z listy studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 (cztery) miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;
 • ma zawieszone prawo do renty socjalnej - w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Darmowe leczenia na NFZ. Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony?

Mamy dwa sposoby na sprawdzenie, czy jesteśmy objęci składką zdrowotną.

Wizyta w poradni lub szpitalu

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że podamy w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim swój numer PESEL oraz potwierdzimy swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym;
 • paszportem;
 • prawem jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymację szkolną.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta mamy możliwość sprawdzenia przed wizytą u lekarza swojego prawa do świadczeń. Wystarczy, że zalogujemy się do IKP i przejdziesz do zakładki Prawo do świadczeń.

Ważne

W przypadku dziecka do 3. (trzeciego) miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Co zrobić, gdy skończy się ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli nasze prawo do świadczeń wygasło, a chcemy nadal korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej z innego tytułu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, musimy uzyskać prawo do ubezpieczenia np.

 • ubezpieczyć się dobrowolnie lub
 • zostać zgłoszonym jako członek rodziny.

Jeżeli tego nie uczynimy, wówczas NFZ nie pokryje kosztów naszego leczenia i będziemy musieli to zrobić z własnej kieszeni.