Osoba korzystająca z porady lekarskiej może nie zgadzać się z opinią eksperta. Jeżeli zdaniem pacjenta doszło do pomyłki w stawianiu diagnozy lub podczas wydawaniu na jej podstawie orzeczenia, zainteresowany może odwołać się od decyzji medyka.

Z informacji wskazanych przez Rzecznika Praw Pacjenta sprzeciw można złożyć od każdej decyzji, która ma wpływ na prawa pacjenta lub jego obowiązki wynikające z przepisów prawa z wyłączeniem przypadków, dla których przewidziano inną drogę prawną np. orzeczenia wydane na potrzebę postępowań prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Istotnym jest, by autorem pisma był sam pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. Jeżeli składającym będzie zawodowy pełnomocnik sprzeciw będzie nieskuteczny. Oczywiście nie jest wykluczone, by prawnik pomagał w sporządzeniu pisma, ale podpis musi pochodzić od pacjenta i to on musi osobiście złożyć wyrazy niezadowolenia. Kopia pisma musi zostać skierowana do Rzecznika Praw Pacjenta.

Na skorzystanie z omawianego prawa pacjenta ma 30 dni od wydania problematycznej decyzji. Adresatem pisma powinna być Komisja Lekarska działająca przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sprzeciw może zostać złożony za pośrednictwem:

  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  • poczty elektronicznej Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  • portalu ePUAP.

Sprzeciw musi zawierać:

  • precyzyjne wskazanie, jakiej opinii lub orzeczenia dotyczy
  • uzasadnienie zarzutów
  • kopię opinii lub orzeczenia, którego dotyczy
  • kopię dokumentu dla Rzecznika Praw Pacjenta.

Jeżeli dokument nie będzie odpowiednio uzasadniony zostanie zwrócony.

Jak wygląda procedura

Rzecznik Praw Pacjenta sprawdza otrzymany dokument pod względami formalnymi. Jeżeli wszystko jest w porządku przekazuje sprawę powołanej w tym celu Komisji Lekarskiej. Organ po zbadaniu dokumentów, w ciągu 30 -stu dni orzeka o zasadności bądź bezzasadności sprzeciwu.

Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwołać do organu wyższej instancji - czytamy na stronie RPP.