Zgodnie z obowiązującymi od początku roku zasadami NFZ ma ustawowy obowiązek poinformować pacjenta o pierwszym wolnym terminie uzyskania świadczenia zdrowotnego.
Czy można się zapisać do lekarza online
Do poradni specjalistycznej, której jestem pacjentem, nie sposób się dodzwonić. Tracę mnóstwo czasu, chcąc ustalić termin kolejnej wizyty. Czasami wolę tam pojechać, zamiast dzwonić bez końca do rejestracji. Czy placówka ma obowiązek umożliwić mi zapisy do lekarza drogą elektroniczną?
TAK
To jedna ze zmian, którą wprowadził pakiet kolejkowy, który obowiązuje od początku roku. Przepisy zobowiązały placówki medyczne do prowadzenia zapisów na wizyty przez internet oraz powiadamiania w ten sam sposób o ustalonym terminie wizyty. Muszą one ponadto umożliwić pacjentom monitorowanie miejsca w kolejce do specjalistów drogą elektroniczną. Taki ustawowy obowiązek został nałożony na szpitale oraz poradnie specjalistyczne. Ministerstwo Zdrowia nie objęło nim natomiast lekarzy rodzinnych, a więc na wizytę do nich chorzy nadal zapisują się w tradycyjny sposób. Informacja o możliwości zapisywania się do lekarzy drogą elektroniczną powinna znajdować się na stronie internetowej. Niestety, nie wszystkie placówki medyczne zdążyły dostosować swoje systemy informatyczne do ustawowego wymogu. W praktyce może się więc zdarzyć, że poradnia nie prowadzi elektronicznej rejestracji pacjentów. Kontakt telefoniczny z rejestracją może okazać się niezbędny.
Podstawa prawna
Art. 23a ust. 1 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138).
Czy chory może czekać w dwóch kolejkach
Jestem zapisana na operację w sierpniu 2016 r., ale znalazłam inny szpital, w którym zabieg mógłby się odbyć miesiąc wcześniej. Czy mogę skserować skierowanie i zapisać się na jego podstawie do drugiej kolejki?
NIE
Pacjent może być wpisany tylko do jednej kolejki medycznej u jednego świadczeniodawcy. Szpital wpisze chorego na listę osób oczekujących na podstawie oryginału skierowania od lekarza. Pacjent ma obowiązek dostarczyć go w ciągu 14 dni od zapisania go do kolejki. Oczywiście, może z niej zrezygnować, niezwłocznie powiadamiając o tym placówkę. Ta powinna zwrócić mu oryginał skierowania. Wtedy będzie mógł się zapisać na zabieg w innej lecznicy. Przepisy nie pozwalają natomiast na wpisywanie się „na wszelki wypadek” do więcej niż jednej kolejki. Tak więc na podstawie kserokopii skierowania przedłożonego w pierwszym szpitalu nie można zapisać się na zabieg w innej lecznicy. Wymóg przedkładania oryginału skierowania wprowadzono właśnie po to, aby skutecznie wyeliminować przypadki blokowania miejsc na listach innym pacjentom.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 2a ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138).
Czy na pilną operację będę czekać krócej
Tracę wzrok i pilnie potrzebuję operacji oczu. W szpitalu zaproponowano mi odległy termin. Czy mój stan zdrowia uprawnia do przyspieszenia leczenia?
TAK
Przed wpisaniem pacjenta do kolejki na wizytę do specjalisty badanie albo zabieg lekarz powinien określić, czy stan zdrowia pacjenta wymaga pilnego leczenia. Na podstawie tej informacji pacjent zostanie zakwalifikowany do jednej z dwóch grup oczekujących. Przepisy wskazują dwie kategorie: przypadek pilny – wtedy, gdy istnieje konieczność szybkiego udzielenia świadczenia ze względu na gwałtowny rozwój choroby i możliwość znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia; przypadek stabilny – wtedy, gdy chory nie kwalifikuje się do tej pierwszej kategorii. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i potrzeby wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, chory powinien poinformować o tym świadczeniodawcę. Jeżeli zmiana wynika z kryteriów medycznych, placówka powinna skorygować termin i poinformować o tym chorego.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581).
Czy można kontynuować leczenie po stracie kontraktu
Chcę się zapisać na wizytę do lekarza w przychodni, w której leczę się od lat, ale okazało się, że straciła ona kontrakt z NFZ. Czy będę miała pierwszeństwo, rejestrując się na wizytę w innej poradni?
TAK
Od nowego roku NFZ ma obowiązek informowania o tym, gdzie osoby, które znajdą się w takiej sytuacji, mogą kontynuować leczenie. Musi im też przekazać informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.
Chorzy powinni być przejęci przez inny szpital lub przychodnie, które mają aktualną umowę z NFZ. Wyboru nowego świadczeniodawcy dokona sam pacjent. Placówka, w której chce kontynuować leczenie, musi mieć kontrakt z NFZ na świadczenie danej usługi medycznej. Jeśli na jej wykonanie w nowej placówce trzeba czekać w kolejce, pacjent powinien zostać do niej wpisany niezwłocznie. Natomiast świadczeniodawca, który nie ma już umowy z NFZ, powinien choremu wydać zaświadczenie potwierdzające fakt, że był on wpisany na listę oczekujących.
W dokumencie tym musi być wskazana data, w której usługa miała być zrealizowana. Dotychczasowy świadczeniodawca ma ustawowy obowiązek wydania pacjentowi oryginałów skierowań wymaganych przed zabiegiem czy wizytą u specjalisty. Chory ma też prawo uzyskania swojej dokumentacji medycznej w celu kontynuacji leczenia. Może poprosić o sporządzenie wyciągu z niej, odpisu lub kserokopii. Nowy świadczeniodawca, do którego zgłosi się pacjent przy ustalaniu terminu operacji czy konsultacji lekarskiej, powinien uwzględnić datę zgłoszenia się chorego u tego poprzedniego.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 10b ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138).
Czy NFZ pomoże znaleźć wolny termin
Szukam placówki medycznej, w której najszybciej będę mogła poddać się operacji. Czy jest sposób, aby szybko ustalić, gdzie zostanie ona wykonana w najkrótszym terminie?
TAK
Od kilku miesięcy pacjenci nie muszą już sami obdzwaniać placówek medycznych, aby ustalić, gdzie najszybciej mogą być wyleczeni. Można bowiem, nie wychodząc z domu i nie ponosząc kosztów rozmów telefonicznych, porównać terminy zabiegów proponowane przez poszczególne placówki medyczne i ustalić, która najszybciej udzieli pomocy. Zgodnie z przepisami informacji o pierwszym wolnym terminie oraz o średnim czasie oczekiwania na konkretną procedurę w poszczególnych szpitalach udziela NFZ. Fundusz informacje takie pozyskuje od placówek medycznych, które mają obowiązek je regularnie sprawozdawać. Następnie takie informacje NFZ udostępnia chorym. W tym celu stworzył ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne. Uruchomił też specjalną infolinię kolejkową (numery dla poszczególnych województw można odszukać na stronie internetowej funduszu). Dzwoniąc, można się dowiedzieć, gdzie kolejki oczekujących na świadczenia medyczne są najkrótsze i jaki jest czas oczekiwania do poszczególnych placówek medycznych.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 3 i 9 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138).