Koniec z kształceniem ratowników medycznych w szkołach policealnych. Dostęp to tego zawodu będzie możliwy jedynie po uzyskaniu dyplomu licencjata, odbyciu praktyki i zdaniu egzaminu państwowego. Ostatnie roczniki kończą właśnie kształcenie w starym systemie.

Już bowiem w roku akademickim 2012/2013 miała miejsce ostatnia rekrutacja kandydatów na ratowników medycznych od szkół policealnych. Zgodnie z nowym projektem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medyczny, kształcenie zawodowe utrzymane ma być jedynie w systemie studiów wyższych pierwszego stopnia o kierunku ratownictwo medyczne. Co więcej, projekt przewiduje, że osoby, które podejmą studia po dniu 30 września 2017 r., po zaliczeniu ostatniego egzaminu określonego w trybie studiów będą musiały przystąpić od 6-miesięcznej praktyki, która obejmować będzie 960 godzin dydaktycznych. Praktyki będą obywać się u podmiotach uprawnionych od prowadzenia staży.

Osoby podejmujące naukę na kierunku ratownictwo medyczne (po 30 września 2017 r.), które będą chciały rozpocząć pracę w zawodzie zmierzą się również z Państwowym Egzaminem z Ratownictwa Medycznego (PERM). PERM w formie testu zastąpić ma organizowany obecnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie ratownik medyczny – jest on organizowany dla osób kończących ratownictwo medyczne w szkołach policealnych.

Zgodnie założeniami projekty, od 1 lipca 2019 funkcjonować ma rejestr ratowników medycznych. Oznacza to, że wykonywanego tego zawodu będzie możliwe tylko po wpisaniu na oficjalną listę.

Nowością będzie również konieczność odbycia specjalnego przeszkolenia po dłuższym okresie niewykonywania zawodu ratownika medycznego. Osoby, które nie pracowały w zawodzie dłużej niż pięć lat w okresie szczęściu, będą musiały przejść 6-miesięczne przeszkolenie, w pełnym wymiarze czasu pracy pod nadzorem ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu lub lekarza systemu.

Jedną z ważniejszych zmian zawartych w projekcie jest rozszerzenie możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego. Poza podmiotami leczniczymi, ratownicy będą mogli udzielać świadczeń opieki zdrowotnej także w ramach ratownictwa górskiego, morskiego, górniczego, wodnego oraz w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i innych.

Podstawa prawna

Projekt ustawy w konsultacjach publicznych