Do 31 sierpnia br. opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach. Potem finansowanie programów profilaktycznych i badań przejmie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tak wynika z rozporządzenia z 21 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które skierowano do publikacji.
O planowanej zmianie zrobiło się głośno, kiedy media poinformowały, że resort zdrowia przestaje finansować niektóre programy profilaktyki nowotworowej. Minister zaprzeczał, że są takie plany, ma zmienić się jedynie sposób ich finansowania (pisaliśmy o tym w DGP nr 133/2022 „Resort zdrowia zapewnia, że kontynuuje profilaktykę onkologiczną”). Programy te bowiem były realizowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO), która zastąpiła Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Miały być one jednak finansowane z bud żetu NSO tylko do końca zeszłego roku. Termin ten wydłużono do końca czerwca br., a następnie do końca sierpnia br. (uchwałą nr 186 Rady Ministrów z 23 grudnia 2021 r.).
Natomiast na początku czerwca resort zdrowia wysłał pismo do realizatorów programów z prośbą o przesłanie aneksów, które umożliwiłyby realizowanie programów w dotychczasowym trybie, zanim zadanie to przejmie NFZ (który z kolei nie mógł uruchomić konkursów, przed wydaniem przez resort niezbędnych przepisów).
W pierwszej wersji projektu nowelizowanego rozporządzenia wskazano, że finansowanie opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory z pieniędzy NSO możliwe jest nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r., następnie będzie się to odbywało ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W wersji podpisanej mowa jest już o 31 sierpnia br.
Kiedy resort dementował informację o zawieszeniu programów, zapowiadał, że są zwiększane nakłady na profilaktykę onkologiczną i są wprowadzane nowe, genetyczne badania. Istotnie, omawiany projekt ma wprowadzić do ambulatoryjnego „koszyka” programy przeznaczone dla osób obarczonych wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy oraz na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL). W nich będą zapewnione m.in. badania genetyczne oraz poradnictwo, zgodnie z kryteriami kwalifikacji (pisaliśmy o tym w DGP nr 75/2022, „Profilaktyczna kolonoskopia raz na 10 lat, opieka dla obarczonych ryzykiem”). Chodzi o wczesne wykrywanie nowotworów dziedzicznych i objęcie tych pacjentów opieką ukierunkowaną na aktywną prewencję.
Resort szacuje, że z programów skorzysta 33 tys. pacjentów – w ramach etapu „Poradnictwo i badania genetyczne”, i 26 tys. – w ramach etapu „Poradnictwo i badania diagnostyczne”. Grono realizatorów oszacowano na 35 placówek.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji