Poinformował o tym wiceminister Sławomir Gadomski w odpowiedzi na interpelację poselską Iwony Hartwich (KO). Opisała w niej przypadek mężczyzny ze znaczną niepełnosprawnością, który skontaktował się z jej biurem, informując o braku dostępności budynku Śląskiego Centrum Osteoporozy w Katowicach. – Z informacji uzyskanych z Wydziału Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału NFZ wynika, że obowiązujący stan prawny nie nakłada na fundusz obowiązku sprawdzenia placówki medycznej pod kątem pochylni, barierek, schodołazów, podnośników i wind, co wpływa na zwiększenie trudności korzystania z takiej placówki przez osoby niepełnosprawne i starsze – wskazała posłanka.
Wiceminister Gadomski odpowiedział, że NFZ kontroluje przede wszystkim wywiązywanie się przez placówki ze zobowiązań zawartych w umowach, te zaś są zawierane w oparciu na uregulowaniach określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320). Zwrócił jednocześnie uwagę, że zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062) publiczne jednostki mają taki obowiązek, a osoby z niepełnosprawnościami mogą m.in złożyć wniosek o zapewnienie dostępności i skargi na jej brak. Jako pacjenci mają też prawo do otrzymania informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych przez placówkę, prawach pacjenta oraz swoim stanie zdrowia w zrozumiały dla nich sposób. Jednak również ten obowiązek dotyczy placówek publicznych.