Trzypoziomowa struktura, gdzie na pierwszy poziom trafiają najmniej skomplikowane przypadki i najprostsze zabiegi, a najtrudniejsze do opanowania nowotwory leczy się na poziomie najwyższym. Tak zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) ma wyglądać nowy model leczenia raka.

Jego założenia opisano wczoraj w wykazie prac legislacyjnych rządu. Regulacja ta była już od dłuższego czasu zapowiadana, a podobny model leczenia był testowany w pilotażu KSO obejmującym początkowo województwa świętokrzyskie i dolnośląskie, a potem rozszerzonym o dwa kolejne regiony – Pomorze i Podlasie. Odpowiedzialny za onkologię wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zapowiadał, że będą pewne różnice między pilotażem a docelowym systemem opieki. Główne założenia jednak pozostają te same – leczenie ma przebiegać wszędzie według jednolitych procedur, określonymi zabiegami i badaniami mają zajmować się te ośrodki, które mają w nich doświadczenie, pacjent ma być prowadzony po systemie, a jakość opieki monitorowana.
Zgodnie z projektem Krajową Sieć Onkologiczną utworzą lecznice spełniające określone w ustawie kryteria kwalifikacyjne, oferujące leczenie szpitalne oraz diagnostykę w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co istotne, tylko wchodzące w jej skład placówki będą uprawnione do prowadzenia leczenia onkologicznego finansowanego z pieniędzy publicznych. KSO obejmować ma jednak tylko opiekę nad pacjentami dorosłymi.
Strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (SOLO) III, II i I poziomu referencyjnego (wraz z tzw. centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi). Najbardziej skomplikowane świadczenia będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym (SOLO III poziomu), złożone świadczenia – na poziomie specjalistycznym (SOLO II poziomu), a najprostsze – na poziomie podstawowym (SOLO I poziomu).
Kwalifikacja lecznicy na poszczególne poziomy będzie uzależniona od takich kryteriów jak: liczba i kompetencje personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt, możliwości diagnostyczno-terapeutyczne, liczba leczonych pacjentów oraz wykonywanych procedur medycznych.
Dbać o jakość procedur i spełnianie standardów w KSO będą Krajowy Ośrodek Monitorujący i wojewódzkie ośrodki monitorujące. Projekt przewiduje również utworzenie Krajowej Rady Onkologicznej, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia.
Świadczenia udzielane w ramach KSO finansować będzie NFZ. Będzie on też odpowiedzialny, na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim, za prowadzenie infolinii onkologicznej, dzięki której pacjent będzie mógł się dowiedzieć, jaki jest czas oczekiwania na dane świadczenia w poszczególnych podmiotach KSO, która placówka jakie świadczenia realizuje oraz otrzymać wskazówki, gdzie powinien się zgłosić. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów