O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci kształcący się na kierunku lekarskim w języku polskim (chodzi o studia niestacjonarne na uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne na uczelniach niepublicznych). Dotyczy to zarówno tych, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujących naukę), jak również podejmujący studia w roku 2021/2022. Przy czym po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się od 1 października br.
Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia, a następnie jego częściowego lub całkowitego umorzenia. Umorzenie w całości będzie możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: obowiązku odpracowania studiów przez okres nie krótszy niż 10 lat (w okresie 12 kolejnych lat liczonych od ich ukończenia) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyskania w tym okresie tytułu specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową.