Listę specjalizacji dla farmaceutów – a na niej np. lek roślinny, radiofarmacja i toksykologia, wykaz dziedzin, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia uzupełniającego, a także tryb kształcenia i przystępowania do egzaminów – określa nowy projekt rozporządzenia, który został wczoraj opublikowany.

Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów w dużej mierze podtrzymuje obowiązujące już rozwiązania. Wcześniejsze akty prawne wydawane były jednak na podstawie ustawy ‒ Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.) oraz ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 ze zm.), natomiast w kwietniu br. weszła w życie ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97), która obecnie reguluje kwestie związane w wykonywaniem tej profesji i stanowi podstawę prawną do wydawania związanych z tym aktów wykonawczych.
36 tys. tylu jest obecnie farmaceutów
11 tyle uczelni jest uprawnionych do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla farmaceutów
I tak bez zmian pozostała m.in. lista 10 specjalizacji dla farmaceutów oraz tych, które można odbyć w ramach szkolenia uzupełniającego, jeśli posiada się już specjalizację I stopnia. Nowe rozporządzenie doprecyzowuje jednak pewne kwestie związane z samym szkoleniem. Określa m.in. regulamin postępowania kwalifikacyjnego i oceny przebiegu specjalizacji. Zgodnie z projektem osobie zakwalifikowanej wojewoda będzie tworzył w SMK elektroniczną kartę szkolenia (EKS), która będzie stanowiła dowód jego odbycia zgodnie z programem, umożliwiając monitorowanie jego przebiegu. Ma to m.in. uprościć planowanie staży i kursów.
Projekt zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), które są spójne z zasadami dotyczącymi przeprowadzania innych egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, określa także wzór dyplomu specjalisty. Zgodnie z projektem opłata za PESF, uwzględniająca koszty wydania dyplomu, wyniesie 400 zł (to tyle samo co dotychczas).
Szkolenia specjalizacyjne rozpoczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowego rozporządzenia będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji