Senatorowie rozpatrywali dwie ustawy: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Komisja zarekomendowała odrzucenie pierwszej z ustaw w całości. Decyzję podjęto po wysłuchaniu przedstawiciela biura legislacyjnego, który podniósł szereg wątpliwości proceduralnych oraz – co istotniejsze – wskazał na niezgodność regulacji z konstytucją. Również warstwa merytoryczna nowelizacji została skrytykowana – m.in. za zwiększenie kompetencji ministra zdrowia czy brak podjęcia w niej kwestii wypracowania standardów w danych dziedzinach medycyny.
Do ustawy dotyczącej wynagrodzeń w ochronie zdrowia komisja zaproponowała dwie poprawki autorstwa senator Beaty Małeckiej-Libery. Pierwsza z nich nakłada na pracodawcę obowiązek przeliczenia wynagrodzenia pracownika, który podniesie kwalifikacje, dzięki czemu będzie uprawniony do wyższego współczynnika już od następnego miesiąca po udokumentowaniu tego faktu. Druga zaś podnosi współczynniki i wprowadza nowe kategorie zawodów (różnicujące poziom wykształcenia w przypadku pielęgniarek i odrębną dla ratowników medycznych). Tym samym współczynniki służące ustalaniu plac wzrosłyby do 1,7 w przypadku najwyższego (dla lekarzy z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty) i do 0,65 dla najniższego (przypisanego pracownikom działalności podstawowej), podczas gdy wersja uchwalona przez Sejm przewidywała wysokości od 0,59 do 1,31. Przypomnijmy, że nie były to stawki satysfakcjonujące zainteresowanych, szczególnie lekarzy i pielęgniarki, którzy opowiadali się przeciwko przyjmowaniu ustawy w takim kształcie.
Posiedzenie, na którym Senat ma się zająć tą ustawą, rozpocznie się dziś. Niewykluczone, że jego porządek zostanie uzupełniony również o ustawę dotyczącą map potrzeb zdrowotnych. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawy po rozpatrzeniu przez senacką komisję zdrowia