Komisja Europejska podpisała z dwoma producentami umowę ramową na zakup ponad 20 mln szybkich testów antygenowych, na podstawie której udostępnione zostaną one państwom Unii Europejskiej w formie darowizny. Mają zostać przekazane na podstawie dwóch umów, oddzielnie w odniesieniu do dostawy od danego producenta.
Jak wynika z projektów tych umów, obdarowane kraje będą musiały składać sprawozdania z faktycznego wykorzystania testów i raportować stopień ich wykorzystania do KE. Co istotne, należy je wykorzystać w terminie sześciu miesięcy.
Zawierając umowy, państwa zobowiązują się m.in. do nieprzekazywania testów innym podmiotom, które nie są ostatecznymi odbiorcami, chyba że taka darowizna zostanie wyraźnie zatwierdzona przez KE.
Komisja może sprawdzić prawidłowe użytkowanie testów i wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy. Takie kontrole będą przeprowadzane po powiadomieniu państwa członkowskiego. KE może także domagać się zwrotu testów lub żądać odszkodowania, jeżeli dostrzeże istotne błędy, nieprawidłowości lub nadużycia finansowe. Kwota rekompensaty będzie wówczas proporcjonalna do wagi i czasu stwierdzonych nieprawidłowości.
Szybkie testy antygenowe są mniej precyzyjne niż standardowe testy PCR, ale mogą dać wyniki w ciągu kilku minut, dlatego coraz częściej są zalecane w różnych sytuacjach. W styczniu br. państwa członkowskie uzgodniły upowszechnianie ich stosowania i wzajemne uznawanie wyników. Założono, że zostanie opracowany wspólny wykaz szybkich testów antygenów, które są uważane za odpowiednie (czyli m.in. spełniają minimalne wymagania w zakresie czułości oraz zostały zatwierdzone przez co najmniej jedno państwo członkowskie, z podaniem szczegółów dotyczących metodologii i wyników badań), dokonany wybór testów, których wyniki będą wspólnie uznawane przez państwa członkowskie, oraz przygotowany znormalizowany zestaw danych zawartych w zaświadczeniach o wynikach, co ułatwi uznawanie wyników.