Opłata w wysokości 650 zł i świadectwo potwierdzające jedynie pozytywny wynik, a nie kwalifikacje do wykonywania zawodu – reguły obowiązujące na FEW, czyli egzaminie weryfikacyjnym dla farmaceutów, będą podobne do tych, jakie obowiązują lekarzy zdających LEW. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie jego szczegółów.

Zarówno Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW; LDEW dla dentystów), jak i Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) to nowe egzaminy w naszym porządku prawnym, które mają ułatwić podejmowanie pracy w Polsce osobom spoza UE. Ten pierwszy wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 16 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1291). Ten drugi znalazł się w ustawie z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97; wejdzie ona w życie 16 kwietnia br.). W obu przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku można się ubiegać o uznanie kwalifikacji uzyskanych w państwie nienależącym do UE, potwierdzonych dyplomem poświadczającym ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów.
FEW potwierdza uznanie kwalifikacji spełniających minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach unijnych (zgodnie z dyrektywą 2005/35/UE), nie jest to jednak równoznaczne z nostryfikacją dyplomu. Dlatego farmaceuta, który uzyskał prawo wykonywania zawodu po zdaniu tego egzaminu, nie będzie mógł korzystać z możliwości naukowo-dydaktycznych, jakie daje nostryfikacja (np. kształcenia w szkole doktorskiej czy zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego). Będzie to jednak egzamin centralny, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, podczas gdy w przypadku nostryfikacji każda placówka ma własne kryteria oraz sposób egzaminowania, zróżnicowany jest poziom trudności, a także opłaty.
Egzaminy będą odbywać się dwa razy do roku. Test składać się ma z 200 pytań. Pozytywny wynik dawać będzie zaliczenie 60 proc. maksymalnej liczby punktów.
W projekcie określono również wzór świadectwa zawierający adnotację, że nie potwierdza ono kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty. Ma to wykluczyć wątpliwości dotyczące mocy tego dokumentu. Uznania kwalifikacji uzyskanych poza UE dokonuje bowiem dyrektor CEM, na podstawie pozytywnego wyniku FEW, a PWZ przyznaje okręgowa rada aptekarska.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia