Zarówno Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW; LDEW dla dentystów), jak i Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) to nowe egzaminy w naszym porządku prawnym, które mają ułatwić podejmowanie pracy w Polsce osobom spoza UE. Ten pierwszy wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 16 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1291). Ten drugi znalazł się w ustawie z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97; wejdzie ona w życie 16 kwietnia br.). W obu przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku można się ubiegać o uznanie kwalifikacji uzyskanych w państwie nienależącym do UE, potwierdzonych dyplomem poświadczającym ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów.
FEW potwierdza uznanie kwalifikacji spełniających minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach unijnych (zgodnie z dyrektywą 2005/35/UE), nie jest to jednak równoznaczne z nostryfikacją dyplomu. Dlatego farmaceuta, który uzyskał prawo wykonywania zawodu po zdaniu tego egzaminu, nie będzie mógł korzystać z możliwości naukowo-dydaktycznych, jakie daje nostryfikacja (np. kształcenia w szkole doktorskiej czy zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego). Będzie to jednak egzamin centralny, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, podczas gdy w przypadku nostryfikacji każda placówka ma własne kryteria oraz sposób egzaminowania, zróżnicowany jest poziom trudności, a także opłaty.