Szefowie samorządowych placówek medycznych nie mogą się domagać od organu prowadzącego nagrody jubileuszowej. Nie zezwala na to ustawa kominowa. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Dyrektor szpitala wojewódzkiego wystąpił przeciwko placówce, dla której organem prowadzącym jest marszałek województwa, z żądaniem wypłaty nagrody jubileuszowej. Ten odmówił.
Pierwotnie sądy I i II instancji stanęły po stronie dyrektora szpitala i nakazały wypłacić mu 10 tys. zł. Jednak Sąd Najwyższy uchylił to postępowanie i ponownie przekazał sprawę do rozpatrzenia przez sąd I instancji.
W efekcie sędzia uznał, że osobie kierującej zakładem opieki zdrowotnej nie przysługuje nagroda jubileuszowa. Wskazują na to przepisy ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.) – tzw. ustawy kominowej. Z jej art. 5 ust. 1 wynika jednoznacznie, że kierownikom zakładów opieki zdrowotnej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Na podstawie art. 5 ust. 3 można im natomiast przyznać nagrodę roczną, a na mocy art. 12 – odprawę w związku z odwołaniem ze stanowiska.
W ocenie sądu I instancji nagroda jubileuszowa ma charakter wynagrodzenia, jednak z całą pewnością nie jest ono miesięczne. Nie można też przyjąć, iż przysługuje ona z mocy art. 5 ust. 2 ustawy kominowej, czyli jako świadczenie dodatkowe, bo takie może być przyznane tylko osobom wymienionym w art. 2 pkt 1–4, a kierownicy wymienieni w art. 2 pkt 10 do nich nie należą. Sąd wskazał również, że ustawa kominowa stanowi szczególne prawo w stosunku do innych aktów prawnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania kierowników zakładów opieki zdrowotnej, a zatem także w stosunku do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej czy obecnie obowiązującej ustawy o działalności leczniczej. Oddalił więc żądania dyrektora. Podobne rozstrzygnięcie zapadło przed sądem apelacyjnym.
Pełnomocnik dyrektora szpitala wniósł skargę kasacyjną do SN. Ten potwierdził jednak, że nagroda jubileuszowa przysługująca w okresach 5-letnich nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia miesięcznego. Dlatego świadczenie to – ustanowione dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej – nie przysługuje ich kierownikom ze względu na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 1 ustawy kominowej. SN oddalił więc skargę kasacyjną.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 27 lutego 2014 r., sygn. akt II PK 134/13.