Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o zawodzie farmaceuty. Posłowie byli przeciwni możliwości przeprowadzania przez farmaceutów szczepień ochronnych, wprowadzeniu obowiązkowego OC czy też wprowadzeniu - przed przewidzianym ustawą unieruchomieniem apteki w przypadku uchybień właściciela - nakazu usunięcia tego uchybienia.

Sejm nie zgodził się m.in. na uzupełnienie zadań farmaceutów w ramach opieki nad pacjentem o przeprowadzanie szczepień ochronnych oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC dla farmaceutów.

Uznania nie znalazła również poprawka, zakładająca by - przed unieruchomieniem apteki, punktu aptecznego czy hurtowni na max. 3 miesiące z powodu uchybienia właściciela - wprowadzić najpierw nakaz usunięcia uchybień, a dopiero później można było wydać taką decyzję.

Przepisy, dotyczące możliwości cofnięcia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego pozwolenia na prowadzenie apteki na okres 3 miesięcy w przypadku naruszenia przepisu dot. samodzielności aptekarza, czy "unieruchomienia" apteki maksymalnie na 3 miesiące w przypadku uniemożliwiania kierownikowi realizacji zadań przez podmiot prowadzący aptekę zostały wprowadzone do ustawy o zawodzie farmaceuty na etapie prac sejmowych.

Posłowie uznali także, że farmaceuta powinien mieć możliwość odmowy wydania niektórych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi realizację postulatu rządu dotyczącego wzmocnienia roli farmaceuty, zawartego w dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022".

Zaproponowano w niej definicję opieki farmaceutycznej nazwanej świadczeniem zdrowotnym, a nie (jak dotychczas) usługą farmaceutyczną. Zgodnie z ustawą, świadczenie opieki zdrowotnej ma być udzielane przez farmaceutę i stanowić "dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii".

Ustawa zakłada przyznanie farmaceutom szeregu uprawnień m.in. w zakresie doradztwa farmaceutycznego dotyczącego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prowadzenia przeglądów lekowych, opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia oraz wykonywania niektórych badań diagnostycznych.

Ustawa wprowadza też nowe uprawnienie dla farmaceutów w ramach świadczenia opieki farmaceutycznej - możliwość wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Będzie to mogło nastąpić na podstawie zapisanego w SIM zlecenia lekarza, na recepcie kontynuowanej w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia tej recepty. Łączna ilość leku zaordynowanego przez farmaceutę - jak wynika z ustawy - nie będzie mogła przekroczyć dawki do 360-dniowego stosowania. Zaznaczono też, że przed wystawieniem recepty farmaceuta powinien wykonać niezbędne badania diagnostyczne, np. pomiar ciśnienia krwi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy dotyczące możliwości wystawiania recept w trakcie kontynuacji terapii - po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia.Reklama