Możliwość szkolenia operatorów numerów alarmowych w rodzimych centrach powiadamiania ratunkowego (CPR) w czasie pandemii i przedłużenie ważności certyfikatów na czas jej trwania i 90 dni po jej ustaniu – takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu.
Nowela wprowadza zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centrów, przeprowadzaniu szkoleń ich pracowników, nadzoru nad pracą CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym oraz reguluje zagadnienia związane z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112, służącej do przekazywania zgłoszeń w formie SMS-ów.
W trakcie prac sejmowych poprawki związane z panującą sytuacją epidemiczną do projektu ustawy wprowadziła komisja administracji i spraw wewnętrznych. Anna Woźnica, dyrektor departamentu teleinformatyki MSWiA wyjaśniała, że zaproponowane zmiany są konieczne, by kierownicy jednostek w trakcie pandemii mogli prowadzić szkolenia, nabory i zatrudniać pracowników. – Jeśli tych zapisów nie będzie, zmniejszy nam się liczba operatorów – wskazywała.
Rafał Adamczyk z klubu Lewicy zwracał uwagę na zasygnalizowane mu przez Polski Związek Głuchych problemy związane z wprowadzaną ustawą aplikacją alarmową 112. – Piktogramy nie są do końca intuicyjne, a jak wynika z rozmów z przedstawicielami związku, 90 proc. osób głuchych w Polsce nie rozumie języka polskiego w mowie ani w piśmie, a zna jedynie język migowy – argumentował. Wyraził również pogląd, że jest to materia, którą trzeba zająć się w najbliższym czasie.
Ustawa teraz trafi do Senatu.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Sejm