Wydłużenie sesji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), dodatkowe punkty dla lekarzy ubiegających się o miejsca rezydenckie, wdrożenie zasad ponownego odbywania rezydentury – to zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Ma ono zastąpić rozporządzenie z 29 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 602 ze zm.), jednak większość rozwiązań zawartych w poprzednim rozporządzeniu się nie zmieni.
Konieczną i zasadniczą zmianą związaną z trwającą epidemią i z odłożeniem egzaminów w tegorocznej sesji wiosennej PES, a także przesunięciem terminu na składanie wniosków do egzaminu, który odbędzie się w sesji jesiennej, jest umożliwienie ministrowi zdrowia wydłużania czasu trwania sesji. Będzie mógł to zrobić w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PES – jednorazowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, a gdyby okoliczności będące ku temu podstawą nie minęły w tym czasie, będzie mógł powtórnie ją przedłużyć, tym razem nie dłużej niż o trzy miesiące.
O swojej decyzji minister będzie informował na stronach resortu oraz Centrum Egzaminów Medycznych.
W projekcie ustalono ponadto liczbę punktów dodatkowych dla lekarzy ubiegających się o miejsca rezydenckie przyznawanych za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów i za publikacje – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).
Nowelizacja wdraża także zmiany wynikające z nowych przepisów dotyczących ponownego ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach