Zmiany w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia nie mogą być wprowadzane bez uwzględniania równowagi przychodów i kosztów w odniesieniu do centrali oraz poszczególnych oddziałów – przekonuje rzecznik praw obywatelskich w swoich uwagach do tarczy 4.0.
Prace nad ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 rozpoczyna dziś Senat. Jedna z uwag RPO dotyczy zmian w tegorocznym planie NFZ.
Ustawa zakłada, że prezes funduszu, po poinformowaniu ministrów zdrowia i finansów, może dokonać przesunięcia środków – bez zastosowania przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) dotyczących m.in. podziału pieniędzy między oddziały wojewódzkie NFZ i trybu zatwierdzania budżetu.
Rzecznik podkreśla, że wyłączenie zastosowania tych przepisów jest dla niego niezrozumiałe. Każda zmiana planu musi uwzględniać zasady określone w art. 118 ustawy o świadczeniach, sprowadzające się do ponownego badania równowagi przychodów i kosztów w odniesieniu do centrali oraz poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń” – czytamy w uwagach przekazanych do Senatu.
Etap legislacyjny
Ustawa w Senacie