Choroby współistniejące, leki przyjmowane przed przyjęciem do szpitala, ewentualna styczność z zakażonym lub podejrzanym o zakażenie i informacja, czy była to osoba wykonująca zawód medyczny – takie m.in. dane mają znaleźć się w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19.
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia przewidujące utworzenie takiego rejestru (Dz.U. poz. 625).
Ma on pomóc w usystematyzowaniu naszej wiedzy na temat nowego wirusa. Jak wskazano w uzasadnieniu, wiele zagadnień związanych z SARS-CoV-2 nie zostało jeszcze wyjaśnionych: nie wiadomo, jaki dokładnie jest przebieg kliniczny COVID-19 w poszczególnych podgrupach pacjentów, populacja narażona na ciężki przebieg choroby nie została dokładnie zdefiniowana, wątpliwości budzi bezpieczeństwo stosowania dostępnych terapii. Na podstawie zgromadzonych dotychczas danych nie udało się też dokładnie ustalić śmiertelności chorych. Rozbieżności obserwowane w ciężkości stanu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 przy porównaniu danych z Włoch z chińskimi sugerują, że monitorowanie lokalnych odmienności w przebiegu choroby jest niezbędne. Temu służyć ma Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.
Na razie wiadomo, że w ok. 14 proc. przypadków COVID-19 ma ciężki przebieg, co skutkuje koniecznością przyjęcia pacjenta do szpitala i zastosowania tlenoterapii. Co najmniej 5 proc. pacjentów wymaga przyjęcia na oddział intensywnej terapii. Autorzy rozporządzenia przyznają, że jeżeli liczba nowych przypadków nadal będzie rosnąć w tempie podobnym do tego obserwowanego we Włoszech czy w Hiszpanii, funkcjonowanie polskich oddziałów intensywnej terapii może być zagrożone. Konieczne jest zatem podjęcie działań przygotowawczych – w tym także ma pomóc utworzenie wspólnej, aktualizowanej w czasie rzeczywistym bazy, która umożliwi łatwy i jednocześnie kontrolowany dostęp do danych dotyczących wykorzystania sił i środków (m.in. dostępności respiratorów, wolnych stanowisk dających możliwość prowadzenia intensywnej terapii czy rezerw personelu).
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 9 kwietnia br.