Kwarantanna nie wymaga potwierdzenia od lekarza – przypomina Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) w odpowiedzi na sygnały o kierowaniu osób wracających z zagranicy do placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Obowiązujące ich procedury doprecyzowało rozporządzenie z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).
Informacje o tym, że osobom, które powinny być objęte kwarantanną, inspektorzy sanitarni zalecają wizytę w POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, pojawiały się na początku zeszłego tygodnia. Choć i ZUS, i GIS podkreślały, że nie ma takiej konieczności, to jeszcze w piątek lekarze rodzinni zgłaszali, że osoby wracające do kraju są do nich kierowane przez sanepid.
Przypomnijmy – mamy obecnie dwie kategorie objętych kwarantanną. Pierwsza to osoby, które są w izolacji decyzją sanepidu, np. w związku z tym, że mogły mieć kontakt z zakażonymi. Druga to osoby wracające z zagranicy, objęte tzw. autokwarantanną, na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433; obecnie już na podstawie nowego rozporządzenia, tamto zostało bowiem zniesione). Żadna z tych grup nie potrzebuje zwolnienia lekarskiego jako podstawy do wypłaty zasiłku chorobowego – o ile nie jest chora (duża część poddanych kwarantannie to osoby zdrowe).
W przypadku tej drugiej grupy pojawił się problem dotyczący podstawy do przyznawania zasiłku. Zasadniczo bowiem przepisy emerytalno-rentowe wymagają w przypadku kwarantanny wydania decyzji przez właściwy organ, a wspominane rozporządzenie tego nie przewidywało. Zatem one formalnej decyzji o kwarantannie nie otrzymały. Na początku zeszłego tygodnia ZUS i GIS zapewniały, że trwają już prace nad doprecyzowaniem przepisów.
Kwestię tę dookreślono w rozporządzeniu wprowadzającym stan epidemii. Zgodnie z nim osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy, aby uzyskać świadczenia chorobowe, muszą złożyć specjalne oświadczenie w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zakończenia (można to zrobić zdalnie). Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie ZUS.
W razie skrócenia lub zwolnienia z kwarantanny należy o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).
Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej, aby zweryfikować oświadczenia. Musi podać jednak w takim przypadku uzasadnienie.
Więcej osób z dodatkowym zasiłkiem na opiekę
W związku z przedłużeniem okresu zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli projekt specustawy COVID-19 przewiduje nie tylko wydłużenie okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, należnego rodzicowi, który musiał wziąć wolne w pracy, aby zająć się dziećmi w wieku do ośmiu lat. Inna zawarta w nim zmiana zakłada, że zasiłek będzie przysługiwał rodzicom dzieci niepełnosprawnych, które nie mają 18 lat. Co więcej, na jego przyznanie będą też mogli liczyć opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami, jeśli ich podopieczny nie może uczęszczać do placówki wsparcia, która jest teraz zamknięta. MT