Rada Ministrów przyjęła we wtorek autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zakłada ona, że minister zdrowia będzie mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się o dodatkowe miejsca szkoleniowe.

Projektowana ustawa, w zamyśle ministerstwa zdrowia, ma poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia.

W autopoprawce zaproponowano, aby minister zdrowia mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się o dodatkowe miejsca szkoleniowe. Chodzi o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w danej dziedzinie (szczególne braki występują w specjalizacjach dentystycznych).

W komunikacie CIR wyjaśniono, że będzie to następować po uzyskaniu wstępnej oceny konsultanta krajowego dotyczącej spełniania warunków akredytacyjnych przez dany podmiot.

Reklama

Rozwiązanie to będzie miało charakter dobrowolny i - zdaniem MZ - może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w stosunku do potrzeb systemu ochrony zdrowia.

Identyfikacja tych potrzeb ma być oparta o: informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych; zgłaszane przez świadczeniodawców braki kadrowe uniemożliwiające realizację zawartych umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz analizę list oczekujących na udzielnie świadczenia przez określonych lekarzy specjalistów.

Ministrowie: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji będą mogli także wystąpić (na wniosek ministra zdrowia albo z własnej inicjatywy) do podmiotów leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez tych ministrów o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny, w której pozostaje niewystarczająca liczba miejsc szkoleniowych.

Podmiot leczniczy, do którego skierowano wystąpienie będzie musiał przedstawić stanowisko w sprawie przystąpienia lub nieprzystąpienia do akredytacji.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będzie publikować listę podmiotów, które nie przystąpią do akredytacji.