Przewiduje to projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, przyjęty wczoraj przez rząd. Zgodnie z nim posiadający odpowiednie kompetencje pracownicy aptek będą, w ramach konsultacji, udzielać porad pacjentom.
W założeniu ma to skutkować ograniczeniem przyjmowania przez tych ostatnich suplementów i innych produktów, które nie są niezbędne dla leczenia. Ponadto farmaceuci zyskają możliwość prowadzenia przeglądów lekowych, które mają wykrywać ewentualne niepożądane interakcje między zażywanymi przez pacjenta medykamentami i suplementami.
Kolejnym nowym uprawnieniem przewidzianym w projekcie jest opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej. Mają one usystematyzować i zracjonalizować farmakoterapię i zwiększyć jej skuteczność. Oprócz samych przyjmowanych leków plan opieki zakłada też działania edukacyjne, profilaktyczne i promujące zdrowy tryb życia. Według projektu farmaceuci będą też mogli wykonywać proste badania diagnostyczne związane z terapią lekową. Ma to zwiększyć dostępność tych diagnoz, które nie muszą być wykonywane w placówkach leczniczych.
Zwiększona zostanie także niezależność farmaceuty od właściciela apteki w zakresie merytorycznego świadczenia opieki zdrowotnej. Ci pracujący w szpitalach zyskają możliwość udziału w pracach komitetu terapeutycznego i badaniach klinicznych.
Ustawa o zawodzie farmaceuty ma wejść w życie po 3 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem części przepisów).
Podczas konsultacji projektu główny inspektor farmaceutyczny zwrócił uwagę, że w związku z nowymi zadaniami farmaceutów konieczna będzie też zmiana przepisów dotyczących organizacji lokalu apteki, tak aby zapewnić specjalne pomieszczenie, gdzie pacjent będzie mógł opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych z zachowaniem poufności. Kwestię tę reguluje przede wszystkim rozporządzenie ministra zdrowia z 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1395).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów