365 dni będzie ważna elektroniczna recepta, jeśli osoba uprawniona do jej wystawiania oznaczy taki termin realizacji. W przeciwnym razie, tak jak dotychczas, będzie można ją wykupić w ciągu 30 dni.
Taką zmianę wprowadzić ma nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (t.j. Dz.U. poz. 745 ze zm.). Dostosowuje ona przepisy wykonawcze do ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590), która zmieniła terminy ważności recept w postaci elektronicznej.
W projekcie zaproponowano przepis, zgodnie z którym osoba uprawniona (zwykle to lekarz albo pielęgniarka) może oznaczyć na e-recepcie termin jej realizacji nie dłuższy niż 365 dni. W przypadku braku takiego oznaczenia termin wynosić będzie 30 dni od daty wystawienia. Decyzja o wydłużeniu okresu realizacji do roku będzie należała do osób wystawiających e-receptę i powinna być oparta o aktualną wiedzę medyczną oraz dokumentację pacjenta.
Przypomnijmy, zgodnie ze wspomnianą ustawą, e-receptę można zrealizować w ciągu 365 dni, z tym że w przypadku gdy pacjent nie wykupi jej w ciągu 30 dni od wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, to będzie ona realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły. Wydłużenie terminu nie dotyczy jednak wszystkich leków, wyłączono z tego przepisu m.in. środki odurzające i substancje psychotropowe, które w dalszym ciągu będzie można wykupić wyłącznie w ciągu 30 dni od wystawienia recepty. W dalszym ciągu 30 dni jest na realizację recepty w postaci papierowej.
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji