Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny wydłużył okres ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne podczas wyjazdów zagranicznych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dorosłych będzie wydawana na trzy lata.
Zmiany te wprowadza zarządzenie prezesa NFZ z 22 maja 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
Ostatnio NFZ zmieniał przepisy dotyczące karty EKUZ w październiku zeszłego roku. Wtedy wydłużył okres jej ważności z 12 do 18 miesięcy (dla dzieci do pięciu lat, ale nie dłużej niż do osiągniecia przez nie pełnoletności). Kolejna nowelizacja związana jest ze zwiększającym się zainteresowaniem ubezpieczonych możliwością uzyskania tego dokumentu.
Wydłużenie dotyczy m.in. pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą), duchownych, funkcjonariuszy służb mundurowych, parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów – którzy wyjeżdżają w celu innym niż związany z pracą lub nauką. To około 44 proc. wydanych kart. Na 18 miesięcy karta będzie wydawana np. rencistom i członkom rodziny ubezpieczonych, którzy ukończyli 18 lat. Bez zmian pozostaje okres ważności karty wydawanej m.in. emerytom (5 lat), bezrobotnym (2 miesiące) oraz pozostałym mającym prawo do świadczeń z innych tytułów.
EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE i EFTA. Może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają w Polsce prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z dokumentem tym można się leczyć w placówkach działających w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Jeśli jednak dopuszczone są w nim dodatkowe opłaty z tytułu świadczeń zdrowotnych (np. w Niemczech, Czechach, Chorwacji czy we Włoszech), to korzystając z nich na podstawie karty EKUZ, trzeba te opłaty ponieść.