Zlecenia na wyroby medyczne zostaną uproszczone – nie tylko te wystawiane w formie elektronicznej. Również papierowe formularze będą krótsze. Zmiany te wprowadzi przyjęta wczoraj przez rząd nowela tzw. ustawy refundacyjnej
Projekt nowelizacji ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.) to odpowiedź na krytykę ze strony pacjentów, lekarzy i producentów po zmianie zasad wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Skomplikowana procedura ma zostać uproszczona, a zakres zbieranych przy tym danych – ograniczony. Propozycja została skierowana do konsultacji w połowie kwietnia. Mimo dość krótkiego czasu opiniowania wpłynęło sporo uwag, z których część uwzględniono.
Od kilku tygodni obowiązuje nowy wzór papierowego zlecenia na wyroby medyczne, który zamiast dotychczasowych dwóch stron liczy aż siedem. Projektowana nowela wprowadza możliwość skorzystania z krótszej, uproszczonej wersji formularza – ale jedynie w odniesieniu do zleceń weryfikowanych elektronicznie i wybranych kategorii produktów. W konsultacjach pojawiły się sugestie, by wprowadzić jeden, zdecydowanie krótszy i prostszy wzór zlecenia, stosowany w przypadku wszystkich wyrobów medycznych (zgłaszały je m.in. Izba POLMED, rzecznik praw pacjenta, Sklep Medyczny ELDMED, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET). Resort się do tych uwag przychylił, zapowiadając, że niezależnie od ewentualnego określenia wzorów uproszczonych podjęto prace w zakresie uproszczenia wzoru ogólnego.
Uwzględniono również uwagi dotyczące osób odbierających wyroby medyczne dla pacjenta. Zrezygnowano z konieczności przedstawiania w takich sytuacjach pełnomocnictwa lub upoważnienia oraz określania statusu osoby odbierającej wyrób medyczny. Apelowały o to m.in. Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, rzecznik praw pacjenta oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPiEZ). Argumentowano, że uzyskiwanie upoważnienia od pacjenta, często z otępieniem, jest skomplikowane i zbędne, nie stanowi żadnego zabezpieczenia, a jedynie utrudni życie rodzinom chorych.
Resort nie zgodził się natomiast, by zrezygnować z obowiązku weryfikacji wieku pacjenta przez sklepy medyczne i wprowadzenie jednoznacznej regulacji, że limit jest ustalany na dzień wystawienia zlecenia. Proponowała to m.in. Izba POLMED. Również konsultant krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej prof. Włodzimierz Opoka wskazywał, że wiek świadczeniobiorcy został ustalony w momencie wystawiania zlecenia i nie musi być weryfikowany przy odbiorze, tym bardziej że po wyrób medyczny, np. pieluchomajtki, które są przeznaczone dla osób obłożnie chorych, zwykle zgłasza się inna osoba niż pacjent. – Jak wtedy określić wiek świadczeniobiorcy? Czy np. przy odbiorze trzeba będzie okazać dowód osobisty świadczeniobiorcy? Jak to odnieść do RODO? – pytał. Ministerstwo odpowiedziało jednak, że kryterium wieku ma wpływ na poziom dofinansowania, a „w naturalny sposób na etapie przyjęcia zlecenia do realizacji podlega zmianie względem momentu wystawiania zlecenia”. Jednak można je łatwo określić na podstawie numeru PESEL.
Nie przyjęto również uwag zgłaszanych przez IPPiEZ oraz Naczelną Izbę Aptekarską, by z możliwości wystawienia zlecenia na 12 miesięcy mogli skorzystać wszyscy pacjenci. Projekt przewiduje, że dotyczyć to będzie tylko zleceń potwierdzanych elektronicznie, a nie wiadomo, jak często taka wersja będzie wystawiana. Zatem to, czy pacjent będzie mógł skorzystać z tego przywileju, zależeć będzie od tego, czy jego lekarz korzysta z systemów informatycznych NFZ. A zmiana lekarza, w szczególności w mniejszych miejscowościach, nie zawsze jest możliwa. Resort jednak uznał, że z dostępnych danych i prognoz wynika, że coraz więcej świadczeniodawców korzysta lub będzie w niedalekiej przyszłości korzystało z systemów informatycznych NFZ.
Przyjęty przez rząd projekt wprowadza też dodatkowy okres przejściowy na wdrożenie systemu TOPSOR (wspomagającego obsługę chorych w szpitalnym oddziale ratunkowym) dla placówek, których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa. Nowe zasady zaczną obowiązywać na prowadzonych przez nich SOR-ach 1 października, a nie od lipca.
1,2 mld zł wyniósł w 2018 r. budżet na refundację wyrobów medycznych
4,6 mln zleceń współfinansowanych przez NFZ zostało zrealizowanych w 2018 r., w tym:
1,6 mln zleceń jednorazowych
3 mln zleceń comiesięcznych
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd