Do lekarza, który nie ma zawartej umowy z NFZ, nie trzeba będzie już przychodzić z dokumentem potwierdzającym, że jest się ubezpieczonym, aby otrzymać receptę na refundowany lek albo zlecenie na wyroby medyczne. Tacy świadczeniodawcy zyskają możliwość potwierdzania uprawnień pacjenta elektronicznie.
Zmiany wprowadzi nowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, którego projekt został wczoraj skierowany do konsultacji.
Minister zdrowia zobowiązany jest do określenia w drodze rozporządzenia warunków, jakie muszą spełnić podmioty występujące do Narodowego Funduszu Zdrowia o dokument elektroniczny potwierdzający prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (czyli tego, że jest ubezpieczony). O dostęp do takich informacji ubiegają się świadczeniodawcy oraz osoby niebędące świadczeniodawcami, ale uprawnione do wystawiania recept i zleceń na wyroby medyczne (np. lekarze i pielęgniarki prowadzący prywatne praktyki bez umowy z NFZ).
Do niedawna ci ostatni musieli zawierać umowy upoważniające do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne. Jednak ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1991). zniosła konieczność zawierania umów i rozszerzyła grupę osób, które są uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, finansowane ze środków publicznych. Prawo to uzyskały osoby wykonujące zawód medyczny w placówkach, które nie mają umowy z NFZ. Stąd konieczność nowelizacji rozporządzenia.
Aby pozostać w zgodzie z ustawą, projekt również znosi wymóg zawarcia umowy upoważniającej do wystawiania recept dla osób niebędącymi świadczeniodawcami. Wprowadza natomiast konieczność posiadania przez nie prawa wykonywania zawodu medycznego oraz uprawnienia do wystawiania recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dzięki tym zmianom uzyskają one możliwość potwierdzania prawa do świadczeń dokumentem elektronicznym.
Dla pacjentów oznacza to ułatwienia w przypadku wystawiania recepty lub zlecenia na wyroby medyczne przez lekarzy czy inne uprawnione osoby, które mają prywatne praktyki. Dotychczas bowiem trzeba było w takich sytuacjach składać pisemne oświadczenie lub okazać stosowny dokument papierowy, powierzający prawo do świadczeń.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji