Bilans zysków i strat, wpływ instytucji ubezpieczeniowych na efektywność systemu, korzyści dla pacjenta – to niektóre z zagadnień, które będą podejmować uczestnicy jubileuszowej konferencji, organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z okazji 20. rocznicy wprowadzenia w Polsce powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
W styczniu 1999 r. weszła w życie ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz. 153), na mocy której finansowanie opieki medycznej ze środków budżetu państwa zastąpiono finansowaniem ze składek. Powstały kasy chorych (17 – po jednej w każdym województwie oraz Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych), które gromadziły środki i dysponowały nimi, zawierając umowy ze świadczeniodawcami. Pieniądze pochodziły przede wszystkim ze składek osób ubezpieczonych.
Od kwietnia 2003 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391). Kasy Chorych zostały przekształcone w jedną instytucję – NFZ. W jego strukturze wyodrębniono centralę i 16 oddziałów wojewódzkich. Zasady finansowania opieki zdrowotnej nie zmieniły się zasadniczo.
Ustawa została jednak zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że w przeważającej części jest ona niezgodna z konstytucją (przez to, że tworząc instytucję publiczną w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie, narusza zasady państwa prawnego w zakresie równego dostępu do opieki zdrowotnej). To spowodowało konieczność opracowania nowej, całościowej regulacji określającej warunki i zakres korzystania przez obywateli z opieki medycznej. W październiku 2004 r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135). Zgodnie z nią pieniądze na ten cel są gromadzone w postaci składek i rozdysponowane przez płatnika – na zasadzie solidarności społecznej, co oznacza, że środki od wszystkich ubezpieczonych są przeznaczane są na sfinansowanie kosztów świadczeń udzielanych osobom mającym określone potrzeby zdrowotne.
O wadach i zaletach obecnego systemu podczas zorganizowanej przez NFZ konferencji będą dyskutować m.in. obecny oraz byli ministrowie zdrowia, dyrektorzy kas chorych, prezesi funduszu, przedstawiciele świadczeniodawców, pacjentów i organizacji działających na rzecz ochrony zdrowia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister Łukasz Szumowski.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 18 marca 2019 r. (od godz. 9) w Auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 137.