Inżynier biomedyczny, koder medyczny, edukator ds. stomii – to niektóre z nowych zawodów, uwzględnionych w projekcie rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach w podmiotach leczniczych.
Nad zmianami pracuje resort zdrowia. Założenia projektu przedstawiła wczoraj parterom społecznym Małgorzata Zadorożna z departamentu kwalifikacji medycznych i nauki w MZ. Jest on po konsultacjach wewnętrznych, ale nie został jeszcze skierowany do dalszych uzgodnień.
Nowela jest konieczna m.in. ze względu na zmiany w sposobie kształcenia, powstanie nowych zawodów i dostosowanie rozporządzenia do zmian prawnych, np. dotyczących ratownictwa medycznego czy fizjoterapeutów. W projekcie uwzględniono takie zawody i stanowiska jak: technik sterylizacji, specjalista neurologopedii, pracownik ochrony w ośrodku psychiatrii sądowej, kierownik dyspozytorni. Zapisano m.in. wymagania dla opiekuna medycznego i dietetyka. Określono kompetencje sekretarek medycznych.
Przyjęto zasadę, że stanowiska najwyższe zajmują osoby z wykształceniem wyższym. Może to rodzić kontrowersje, ponieważ w wielu zawodach jest utrzymywany równolegle system kształcenia w szkołach policealnych i na studiach.
Przedstawiciele związków zawodowych apelowali, aby rozszerzyć zakres podmiotowy rozporządzenia o podmioty niepubliczne, korzystające z publicznych środków. To jednak wymagałoby zmiany ustawy o działalności leczniczej. Ostatecznie mają się nad projektem pochylić w specjalnie wyłonionym zespole.