Konieczność uzyskania opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, jako przedstawicieli kolejnej grupy, która może prowadzić działalność w ramach praktyki zawodowej, to główny powód nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Fizjoterapeuci, co do zasady, będą wykonywali świadczenia ambulatoryjne, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności. Tym samym powinni mieć prawo do przedstawienia swojej opinii w trakcie określania tych wymagań.
Projektowane rozporządzenie ma też wprowadzić wyraźne rozróżnienie wymogów dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Autorzy projektu zauważają, że obecne brzmienie przepisów może wprowadzać w błąd co do konieczności spełniania ich również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki.
Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast w fizjoterapii ambulatoryjnej nie będzie on wymagany.
Projekt zawiera też przepisy dotyczące monitoringu – spójne z procedowaną nowelizacją ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) dostosowującą przepisy do RODO. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia w pokojach z łóżkami dopuszczalna byłaby instalacja kamer, jednak obserwacja pacjentów byłaby możliwa tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach