Pensje lekarzy odbywających staż podyplomowy będą zgodne z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych.
Resort nowelizuje rozporządzenie z 24 listopada 2017 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. poz. 2194). Dzięki temu zmianie ulegnie – z mocą od 1 lipca 2018 r. – wysokość wynagrodzenia stażystów. Wynika to z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473).
Zgodnie z jej przepisami docelowy poziom minimalnych płac ma być osiągnięty do końca 2021 r. Jednak corocznie 1 lipca wynagrodzenia są stopniowo podwyższane – od tego roku podwyżki powinny wynosić 20 proc. różnicy między najniższym wynagrodzeniem przewidzianym dla danej grupy a jej aktualną płacą. Tymczasem wynagrodzenie stażystów, określone nowelizowanym rozporządzeniem, zostało ustalone na cały bieżący rok – zgodnie z nim od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wynosi ono 2249 zł. W nowelizowanym rozporządzeniu zmieniono zatem datę obowiązywania wynagrodzenia w wysokości 2249 zł do 30 czerwca, a nie 31 grudnia br.
Reklama
Na problem ten zwracała uwagę już na początku roku Naczelna Rada Lekarska. Jej ówczesny prezes Maciej Hamankiewicz wystąpił w tej sprawie do ministra zdrowia. Wskazywał, że stażysta powinien 1 lipca otrzymać podwyżkę. Jak wyliczało NRL, do obliczenia jej wysokości należy przyjąć różnicę między wysokością docelowego najniższego wynagrodzenia (ma ono wynosić 2847 zł) a kwotą wynagrodzenia zasadniczego z chwili poprzedzającej 1 lipca 2018 r. (czyli 2249 zł). Różnica ta wynosi 598 zł. Od tej kwoty należy obliczyć 20 proc. (119,6 zł) i o tyle zwiększyć zarobki osób odbywających staż.
W ustawie o minimalnych wynagrodzeniach grupa lekarzy stażystów objęta jest współczynnikiem 0,73. Najniższa płaca obliczana jest przez pomnożenie przez niego kwoty bazowej, która do końca przyszłego roku wynosi 3900 zł. Docelowo ma być równa średniej pensji.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach