Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) wzywa specjalistów zatrudnionych w szpitalach do występowania o podwyżkę zagwarantowaną ustawą realizującą porozumienie z rezydentami. Zachęca także lekarzy pracujących na kontraktach do przejścia na etat i skorzystania z tego uprawnienia.Chodzi o przepis ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532). Specjalistom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w szpitalach posiadających kontrakt z NFZ przysługuje wynagrodzenie zasadnicze – 6750 zł brutto – jeśli zobowiążą się do nieudzielania tożsamych świadczeń w innych placówkach. Ustawa weszła w życie 24 sierpnia, a lekarze mają 14 dni na złożenie takich deklaracji, jeśli chcą, by nowe warunki obowiązywały ich z mocą wsteczną – od 1 lipca.
OZZL zachęca do korzystania z tej możliwości. Apeluje przy tym do zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, aby skonfrontowali swoje płace z kwotą, jaką uzyskaliby na umowie o pracę po złożeniu lojalki. Przypomina, że na łączne wynagrodzenie składają się – obok pensji zasadniczej – także dodatek stażowy zależny od liczby przepracowanych lat oraz inne dodatki. Dyżury pełnione w ramach umowy o pracę są wynagradzane jak godziny nadliczbowe, co oznacza, że lekarzowi – oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje także dodatek 50 proc. za każdą godzinę pracy w dzień powszedni, a 100 proc. za godziny nocne i w dni wolne od pracy. W ocenie OZZL lekarze kontraktowi w większości przypadków mają kontrakty mniej korzystne (netto) niż kwoty, jakie mogą uzyskać po przejściu na umowę o pracę na nowych warunkach.
Deklaracje specjaliści mogą składać na formularzach przygotowanych przez NRL oraz Porozumienie Rezydentów OZZL. Aby ułatwić procedury, resort zdrowia zamieścił na swojej stronie interpretację nowych przepisów, która wyjaśnia najczęstsze wątpliwości związane z ustawą.