Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia z 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. poz. 2051).
Obecnie krew i jej składniki można przetoczyć wyłącznie po uzyskaniu dwóch zgodnych wyników badania grupy krwi, wykonanych z dwóch niezależnie pobranych próbek. Regulacja ta – słuszna co do zasady – zdaniem autorów projektu powoduje zwiększoną liczbę oznaczeń pełnej grupy krwi oraz pobrań próbek do tego celu. Zmiana rozporządzenia utrzymuje konieczność dwukrotnego oznaczenia grupy, ale jednocześnie doprecyzowuje obecne brzmienie przepisów tak, aby ich interpretacja nie prowadziła do większej liczby badań niż to konieczne. Dopuszcza bowiem zamówienie krwi i jej składników na podstawie jednego wyniku oraz wykonanie drugiego oznaczenia grupy krwi z tej samej próbki, która służy do wykonania próby zgodności.
Reklama
W nowym projekcie doprecyzowano również inne przepisy budzące wątpliwości. Zmienić ma się m.in. artykuł dotyczący niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. Obecna interpretacja zakłada uznanie wszystkich takich zdarzeń za poważne, niezależnie od stopnia ich nasilenia. A to oznacza – gdyby traktować ten przepis literalnie – że w każdym przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji, nawet gdyby miała ona charakter łagodnej miejscowej wysypki, jednostki organizacyjne służby krwi są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli w placówkach, w których nastąpiła. Tymczasem reakcje o niewielkim nasileniu występują stosunkowo często i każdorazowe kontrole byłyby w praktyce niezmiernie trudne. W projekcie doprecyzowano sposób postępowania w takich przypadkach.
Rozporządzenie wprowadza również nowe wzory formularzy: „Wydanie krwi do pilnej transfuzji” oraz „Wydanie krwi dla noworodka/niemowlęcia”. Zawiera również m.in. zmiany związane z nowymi przepisami w sprawie podania immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej (tzw. profilaktyki śródciążowej). Poprawiono także załącznik dotyczący dokumentacji wyników grupy krwi w systemach teleinformatycznych.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach