Dobra informacja dla pracowników medycznych. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafiła wczoraj długo wyczekiwana nowela ustawy o najniższych płacach w zdrowiu.Związkowcy od dłuższego czasu alarmowali, że zapowiadana od zeszłego roku nowelizacja ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473) już jest spóźniona. A to z tej przyczyny, że zgodnie z jej zapisami pensje podwyższa się co roku 1 lipca, a porozumienia w tej sprawie zawiera się do końca maja. Zatem właśnie teraz powinny toczyć się negocjacje.
Nowela ma rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy o pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawody medyczne, uporządkować część zapisów dotyczących pielęgniarek i położnych oraz doprecyzować harmonogram dokonywania podwyżek. Te zapisy zapowiadano od dawna i zostały one przedyskutowane na forum zespołu rady Dialogu Społecznego, który pracował nad nowelizacją. Nowością jest natomiast wyłączenie lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz staż z procedury podwyższania wynagrodzenia od 1 lipca każdego roku.
– To wyłączenie oznacza, że porozumienie ministra zdrowia z rezydentami będzie zrealizowane nie w tej ustawie, tylko w ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, której projekt jest obecnie w konsultacjach – wyjaśnia Urszula Michalska z OPZZ, uczestnicząca w pracach zespołu, który zajmował się nowelą.
W wykazie nie uzasadniono tych zapisów, faktem jest jednak, że kwestia porozumienia, które zawarto w lutym (czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy upubliczniono pierwszą wersję projektowanej noweli), zdominowała dyskusję o minimalnych płacach w zdrowiu. Związkowcy często podnosili, że zawiera ono ustalenia niezgodne z ustawą, i pytali, który dokument będzie obowiązywał pracodawców. Stawki, które wynegocjowali z ministrem rezydenci, mają obowiązywać od 1 lipca tego roku.
Etap legislacyjny
Projekt umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów