Brak obowiązku posiadania pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez uczelnię chcącą uruchomić studia medyczne wiąże się z ryzykiem obniżenia poziomu jakości kształcenia – przekonuje Naczelna Rada Lekarska w swojej opinii do nowelizacji ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Zamiar uruchomienia studiów na kierunku lekarskim na UKSW ogłoszono w zeszłym roku. Pojawiły się jednak przeszkody formalne wynikające z art. 11 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.). Usunąć ma je poselski projekt, który stanowi, że w przypadku ubiegania się przez tę uczelnię o uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim tych przepisów się nie stosuje.
W jego uzasadnieniu wskazano, że zapis ten stanowi, iż uczelnia może utworzyć studia o profilu ogólnoakademickim, o ile prowadzone na tym kierunku studia I lub II stopnia uzyskały pozytywną opinię jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. „Kierunek lekarski jest prowadzony wyłącznie w formie jednolitych studiów magisterskich, stąd chociażby już z tego powodu wymóg uprzedniego posiadania pozytywnej opinii PKA przy prowadzeniu ich w formie studiów I lub II stopnia na tym kierunku nie jest możliwy do spełnienia” – wskazali autorzy noweli.
Reklama
NRL, choć podkreśliła, że zwiększenie limitu miejsc na studiach lekarskich jest konieczne, wyraziła obawę, że brak możliwości kontrolowania jakości kształcenia przez PKA wpłynie negatywnie na standardy kształcenia.
Samorząd wskazał także na rozbieżność pomiędzy zapisami projektowanej ustawy a jej uzasadnieniem. Projekt przewiduje, że w stosunku do tej uczelni nie będzie miał zastosowania cały art. 11 ust. 3 prawa o szkolnictwie wyższym, który mówi też o obowiązku posiadania przez uczelnię uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich i prowadzenia badań naukowych w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. Natomiast w uzasadnieniu mowa jest tylko o obowiązku posiadania pozytywnej oceny PKA.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania w komisjach