Pracujemy nad poprawą sytuacji w psychiatrii - zapewniło w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Mają systematycznie wzrastać nakłady na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz powstawać kolejne Centra Zdrowia Psychicznego.

W poniedziałek w Warszawie odbywa się I Ogólnopolski Kongres Zdrowia Psychicznego - jego organizatorzy przekonują, że zapowiadane od lat zmiany systemowe są odkładane i lekceważone. Wieczorem uczestnicy kongresu mają wspólnie przemaszerować przed siedzibę Ministerstwa Zdrowia, gdzie złożą petycję o wprowadzenie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce.

MZ w poniedziałkowym komunikacie zapewniło, że pracuje nad poprawą sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego i nad zmianami w lecznictwie psychiatrycznym. Przypomniało, że na początku marca weszło w życie rozporządzenie w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022. Program ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechną opiekę zdrowotną oraz kształtować wobec nich postawy zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

Resort zapewnił, że środowiskowy model opieki psychiatrycznej będzie stopniowo upowszechniany. "Najpierw zostaną utworzone warunki do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego. Następnie model +azylowy+, który opiera się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach, będzie zastępowany modelem środowiskowym – zgodne z kierunkami reform psychiatrii w państwach rozwiniętych" - przekonuje MZ.

Program psychiatrii środowiskowej ma zostać przetestowany poprzez pilotaż, którego zasady realizacji opracowuje zespół powołany przez ministra zdrowia.

Ministerstwo zapewniło, że będzie dążyć do systematycznego zwiększania nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (w latach 2011–2015 środki te wzrosły o 18,48 proc).

MZ przypomniało, że zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego będą realizowane także w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Przewiduje on np. prowadzenie działań na przeciwdziałania narażeniu na stres w pracy i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Resort zapewnił, że szczególną uwagę poświęca kwestii przeciwdziałania samobójstwom. Wskazał, że przy radzie ds. zdrowia publicznego pracuje grupa ekspertów, których praca ma na celu m.in. zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie psychicznym, dokonanie analizy uwarunkowań samobójstw w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji zmian systemowych.

Z raportu NIK wynika, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 zakończył się fiaskiem, np. nie powstały Centra Zdrowia Psychicznego. Nie udało się także ograniczyć liczby samobójstw - w czasie realizacji programu ich liczba wzrosła o 60 proc. (z 3839 w 2011 r. do 6165 w 2014 r.).

w 2015 r. w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach odwykowych alkoholowych i poradniach dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych leczono ponad 1,5 mln pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Eksperci szacują, że to tylko część realnej liczby osób potrzebujących pomocy.