Przez 12 miesięcy, a nie pół roku ważne będą wydawane przez NFZ Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zyskują na tym osoby podróżujące za granicę. Prezes Funduszu wydał zarządzenie w tej sprawie, zmieniając przepisy z 2010 r.
EKUZ dla osób, które czasowo przebywają w innych państwach członkowskich, ale nie w związku z wykonywaniem pracy, będzie wydawany na rok. Dotyczyć to będzie ubezpieczonych pracowników, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, rencistów, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię oraz członków rodzin ubezpieczonych.
Bez zmian pozostaną uprawnienia emerytów, którym europejska karta wydawana jest na pięć lat. Z kolei bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy kartę otrzymają na dwa miesiące (również bez zmian). Z kolei osoby mieszkające w Polsce, a będące w ciąży albo przed porodem EKUZ dostają na 6 miesięcy, a w okresie połogu tylko na 42 dni. W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki NFZ informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ważność EKUZ nie może być dłuższa niż okres ochrony wynikający z przepisów ubezpieczeniowych.
Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 i rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA i posiadającej EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Chodzi o to, by pacjent nie był zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.