Dopuszczenie częściowej refundacji leków niedostępnych w Polsce zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie zasady ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych. Musi to być jednak niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta oraz poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Taka zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku. Wnioski o zastosowanie tej procedury mają składać świadczeniodawcy do ministra zdrowia.
Ten z kolei będzie mógł wydać zgodę indywidualną na 3-miesięczną terapię lub trzy cykle leczenia.
Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie uproszczonych zasad finansowania kontynuacji terapii, przy założeniu, że jej skuteczność zostanie potwierdzona przez lekarza. Koszt leku będzie pokrywał NFZ w wysokości wynikającej z przedstawionej faktury. Kwota nie będzie mogła być jednak wyższa niż ta określona w decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody.
Przyjęte przez rząd przepisy zakładają również częściową refundację leku niedostępnego w Polsce. Obecnie nie jest możliwe finansowanie ze środków publicznych farmaceutyków sprowadzanych z zagranicy, dopuszczonych do obrotu w Polsce oraz niedostępnych na rynku, ale niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia pacjenta. Dlatego projekt wprowadza możliwość wydania decyzji o finansowaniu leków, często niedostępnych w Polsce, ale które są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Rozwiązanie to ma pozwolić sfinansować terapię pacjentom w sytuacji, gdy lek tymczasowo jest niedostępny w Polsce, mimo posiadania ważnego pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu.
Projekt zmienia również przepisy dotyczące dostępności hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Dotychczasowe regulacje zezwalają na przyjmowanie przez pacjentki niektórych hormonalnych środków antykoncepcyjnych bez wiedzy lekarza. Po zmianach przepisów będą one wydawane wyłącznie na receptę.
Zmianie ulegnie również kwestia przekazywania danych kosztowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Są one konieczne do właściwego określenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej, a w efekcie prawidłowego poziomu ich finansowania. Obecnie świadczeniodawcy nie muszą ich przekazywać. Po wejściu w życie nowych przepisów to się zmieni. Projekt wprowadza bowiem obowiązek nieodpłatnego przekazywania agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawierał umowy na realizację świadczeń gwarantowanych. Zobowiązano też świadczeniodawców do przekazywania danych rzetelnych, szczegółowych i precyzyjnych, co do tej pory nie było standardem.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do prac w Sejmie